Kerkdienst

zondag 06 februari 2022
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Werelddiaconaat
Voorganger: Drs. Ronald van Schouwen uit Honselersdijk
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: ZWO, Onderhoud kerkelijke gebouwen,


Downloaden audioDownloaden video

En wie ben ik volgens jullie?

In deze dienst schenken we aandacht aan twee vragen die Jezus aan zijn discipelen stelde. We vinden de genoemde vragen in Marcus 8:27b, respectievelijk 29a. Als tweede vraag zal Marcus 8:29 de tekst voor de prediking zijn.

Is de tweede vraag die Jezus aan zijn eerste discipelen stelt, namelijk wie Hij voor hen ìs, voor ons, discipelen van nu, ook nog een vraag? Dat hoeft op zichzelf niet. De discipelgemeenschap van alle tijden en plaatsen, ofwel de kerk, belijdt immers dat het antwoord dat Jezus wilde horen, namelijk 'de Messias’, betekent. Dat is, op Jezus toegepast, onder meer een mens die tegelijk God in zich omdroeg. En er is alle reden om daaraan vast te houden, waarvoor ook de nodige aandacht zal zijn.

Toch is er in de kerkgeschiedenis tot nu toe ook anders op Jezus’ tweede vraag geantwoord. Misschien sprak deze of gene dan nog wel van ‘de Messias’, maar dan als iemand die alléén mens is. Het is goed om de aantrekkingskracht van deze laatste opvatting te onderzoeken, juist om er vervolgens stelling tegen te nemen. Dat willen we doen in overtuiging en liefde tegelijk. Het is dus niet de bedoeling mensen te veroordelen, maar wèl om henzelf, en misschien ook wel de kerk, te bewaren bij de rijkdom van ons geloof.  Daarvan is immers een van de kernen dat we in de Messias Jezus zowel met een mens als met God te maken hebben.

Of we Jezus met de kerk van alle tijden en plaatsen zo zien, of toch als niet meer dan een mens (hoe bijzonder ook), is veel meer dan alleen voer voor een theologische discussie. Neen, het gaat om een zaak die allerlei kanten van ons geloofsleven doortrekt tot en met onze geloofspraktijk.

Drs. Ronald van Schouwen.

De collecte is vandaag bestemd voor ZWO-Werelddiaconaat en onderhoud kerkelijke gebouwen.
De opbrengst wordt tussen deze bestemmingen verdeeld.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte 6 februari 2022.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:


 

LITURGIE 
  
Voorganger:Drs. Ronald van Schouwen
Organist:Arie de Bruijn
M.m.v.:Marga van Berkel en Brenda de Bruijn

 

VOORBEREIDING

Welkomstwoord door ouderling van dienst

Stilte voor persoonlijke voorbereiding

Lied van verstilling: Lied 117d (1e keer zangers; 2e keer allen)

Voorganger stelt zich voor

Bemoediging en groet

Aanvangslied:  Lied 138: 1 allen, 2 zangers

Gebed om ontferming
… zo bidden en zingen wij: (lied 301k) (I zangers; II allen)
v.: … door Jezus Christus onze Heer.
g.: Amen.

Woord van vertrouwen, van genade en om uit te leven.

Loflied:   Lied 66 : 3 allen

ROND HET WOORD

Gesprek met de kinderen

Gebed bij de opening van de Schrift

Inleiding op de lezingen

Bijbellezing O.T.: Daniël 7: 1 – 2,  9,  13 – 14

1-2In het eerste jaar van koning Belsassar van Babylonië had Daniël een droom, beelden kwamen in hem op tijdens zijn slaap. Hij schreef die droom op en zijn verslag begon aldus: ‘Ik had een nachtelijk visioen waarin ik zag hoe de vier winden van de hemel de grote zee in beroering brachten.

9Ik zag dat er tronen werden neergezet en dat er een oude wijze plaatsnam. Zijn kleed was wit als sneeuw, zijn hoofdhaar als zuivere wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen, de wielen uit laaiend vuur.

13In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruitzag als een mens. Hij naderde de oude wijze en werd voor hem geleid. 14Hem werden macht, eer en het koningschap verleend, en alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou komen, zijn koningschap zou nooit te gronde gaan

Zingen: Lied 213: 1 zangers, 2 allen, 4 zangers

Bijbellezing N.T.: Marcus 14: 60 – 64 en Marcus 8: 27 – 32a

60De hogepriester stond op en vroeg Jezus: ‘Waarom antwoordt u niet? U hoort toch wat deze getuigen zeggen?’ 61Maar hij bleef zwijgen en antwoordde niet. Toen vroeg de hogepriester hem: ‘Bent u de messias, de Zoon van de Gezegende?’ 62Jezus zei: ‘Dat ben ik, en u zult de Mensenzoon aan de rechterhand van de Machtige zien zitten en hem zien komen op de wolken van de hemel.’ 63De hogepriester scheurde zijn kleren en zei: ‘Waarvoor hebben we nog getuigen nodig? 64U hebt de godslastering gehoord; wat is uw oordeel?’ Allen oordeelden dat hij schuldig was en de doodstraf verdiende.

27Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Filippi. Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’ 28Ze antwoordden: ‘Johannes de Doper, en anderen zeggen Elia, en weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent.’ 29Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ Petrus antwoordde: ‘U bent de messias.’ 30Hij verbood hun op strenge toon om met iemand hierover te spreken.
31Hij begon hun te leren dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten van het volk, de hogepriesters en de schriftgeleerden verworpen zou worden, en dat hij gedood zou worden, maar drie dagen later zou opstaan; 32hij sprak hierover in alle openheid.

Lied:  Gezang 476 :  1 allen, 4 zangers, 5 allen
(uit Liedboek 1973)

Uitleg en verkondiging
 
Meditatieve muziek

Lied: Lied 512 : 1 zangers, 3 allen, 6 zangers

GEBEDEN EN GAVEN

Pastorale mededelingen

Over de collecte

Gebeden
v.:    ….zo bidden en zingen wij:
Allen: lied 368c
Stil gebed – Onze Vader

Slotlied: Lied 871  : 1 allen, 2 zangers, 3 zangers, 4 allen

Zegen

Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de ZWO en Onderhoud Kerkelijke Gebouwen

Orgelspel