Kerkdienst

zondag 15 mei 2022
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Alexander Veerman uit Sliedrecht
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Diaconie, Onderhoud kerkelijke gebouwen,


Downloaden audioDownloaden video

Jezus, beeld van God

"Wat is er nu precies veranderd. De wereld is er niet echt beter op geworden", verzuchtte een jongere tijdens een gespreksgroep. We bespraken de betekenis van het lijden, sterven en de opstanding van Jezus. Die verzuchting voel ik zelf tot in mijn botten juist op de zondagen na Pasen. Veertig dagen keken we vooruit en met Pasen vierden we feest: Gods Rijk is immers gekomen.
De weerbarstige werkelijkheid trekt en sleurt echter aan ons. Het valt niet mee om niet onverschillig, cynisch of egocentrisch te worden als we stil staan bij de oorlog in Oekraïne, de zorgen om het klimaat, mensen die vermalen raken in bureaucratie. Dat Rijk van God - hoe dan en waar?
Paulus blijkt een hele andere kijk te hebben. Vanuit de gevangenis schrijft hij een brief aan de gemeente in Kolosse. Hij begint met een hymne uit de vroege kerk. "Alles is veranderd", schrijft Paulus. Hij zegt dat we in een hele nieuwe werkelijkheid leven. "Vanuit de macht van de duisternis zijn we overgebracht naar het Rijk van Gods Zoon."
Zijn geheim? Jezus, beeld van God. Het zit hem in het woordje 'beeld'. Het Griekse woord betekent ook 'icoon'. Jezus opent het venster op Gods Koninkrijk.

Hartelijke groet,
Alexander Veerman

 


De collecte is vandaag bestemd voor Diaconie en Onderhoud kerkelijke gebouwen.
In de kerk wordt gecollecteerd. Wanneer u thuis de dienst meebeleeft kunt u uw bijdrage overmaken; de opbrengst wordt tussen beide bestemmingen verdeeld.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte 15 mei 2022.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:


 

LITURGIE 
  
Voorganger:ds. Alexander Veerman
Organist:Arie de Bruijn
M.m.v.:-
Lector:Levi Fortuin
Kindernevendienst:Groep 1 t/m 8
Er is jeugdkerk 

 

VOORBEREIDING

Welkomstwoord

Stilte voor persoonlijke voorbereiding

Lied van inkeer: Lied 277

Bemoediging en groet
v.: Van God is de aarde,
g.: de wereld en al haar bewoners.
v.: Zie hoe goed en hoe kostbaar is het
g.: als mensen in eendracht samen leven.
v.: Goedheid en trouw ontmoeten elkaar,
g.: gerechtigheid en vrede gaan hand in hand.

v.: De Heer zij met u
g.: ook met u zij de Heer

Aanvangslied: Psalm 98: 1 en 3

Gebed om ontferming
… zo bidden en zingen wij:
Allen: lied 301g

v.: … door Jezus Christus onze Heer.
g.: Amen.

Glorialied: Lied 630:  1, 3 en 4

ROND HET WOORD

Gesprek met de kinderen

Inleiding op lezing en preek

Gebed bij de opening van de Schrift

Lezing: Kolossenzen 1, 12 - 23

12Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. 13Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, 14die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.
15Beeld van God, de onzichtbare, is hij,
eerstgeborene van heel de schepping:
16in hem is alles geschapen,
alles in de hemel en alles op aarde,
het zichtbare en het onzichtbare,
vorsten en heersers, machten en krachten,
alles is door hem en voor hem geschapen.
17Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem.
18Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk.
Oorsprong is hij,
eerstgeborene van de doden,
om in alles de eerste te zijn:
19in hem heeft heel de volheid willen wonen
20en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen,
alles op aarde en alles in de hemel,
door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.
21Eerst was u van hem vervreemd en was u hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind, 22maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. 23Maar dan moet u blijven geloven, onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie brengt, het evangelie dat u gehoord hebt en dat aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is, en waarvan ik, Paulus, de dienaar ben geworden.

Zingen: Lied 647: 1, 2, 3 en 4

Uitleg en verkondiging

Meditatieve muziek

Zingen: Lied 816: 1, 2, 3 en 4  

GEBEDEN EN GAVEN

Gedachtenis Maria Freelink – van IJzeren

Zingen: Lied 608: 1

Pastorale mededelingen

Gebeden
v.:    ….zo bidden en zingen wij:
Allen: lied 368f

Stil gebed – Onze Vader

Collecte voor de diaconie

Slotlied: Lied 657: 1 en 4

Zegen

Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor het onderhoud kerkelijke gebouwen.

Orgelspel