Kerkdienst

zondag 26 juni 2022
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Dick Pranger uit Rotterdam
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Kerk, Solidariteitskas,
Zet in agenda


De collecte is vandaag bestemd voor Kerk en Solidariteitskas.
In de kerk wordt gecollecteerd. Wanneer u thuis de dienst meebeleeft kunt u uw bijdrage overmaken; de opbrengst wordt tussen beide bestemmingen verdeeld.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte 16 juni 2022.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:


 

LITURGIE 
  
Voorganger:ds. Dirk Pranger
Organist:Gerard de Wit
M.m.v.:-
Lector:-
Kindernevendienst:Groep 1 t/m 8

 

VOORBEREIDING

Welkomstwoord

Stilte voor persoonlijke voorbereiding

Lied van inkeer: Lied 16b

Bemoediging en groet
v.: Gezegend zijt Gij die troont boven de hemel,
    Bron van de diepe oceanen,
    Gij, van alle dingen Heer!
g.: Gij adem van ons bidden
    ziel van al wat ons beweegt.
v.: In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
g.: Amen

Aanvangslied: Psalm 122: 1 en 3

Over de dienst

Gebed om ontferming
… zo bidden en zingen wij: (lied 301h)

v.: … door Jezus Christus onze Heer.
g.: Amen.

Glorialied: Lied 654: 1 en 6

ROND HET WOORD

Gesprek met de kinderen

Kinderlied: Lied 784 (vrouwen en kinderen/allen)

de kinderen gaan naar de kindernevendienst

Gebed van de zondag

Lezing: Johannes 3: 1 – 21

1Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus. 2Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. ‘Rabbi,’ zei hij, ‘wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht.’ 3Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ 4‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?’ 5Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. 6Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. 7Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. 8De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.’ 9‘Maar hoe kan dat?’ vroeg Nikodemus. 10‘Begrijpt u dit niet,’ zei Jezus, ‘terwijl u een leraar van Israël bent? 11Waarachtig, ik verzeker u: wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet. 12Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek? 13Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon? 14De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft, 15opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft.
16Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. 18Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. 19Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. 20Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. 21Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.’

Zingen: 807: 1, 2, 4 en 5

Uitleg en verkondiging

Meditatieve muziek

Zingen: 902: 1, 5 en 6

GEBEDEN EN GAVEN

Pastorale mededelingen

Gebeden
v.:    ….zo bidden en zingen wij: (lied 368g)

Stil gebed – Onze Vader

Inzameling van de gaven, bestemd voor de kerk

Slotlied: 903: 1 en 6

Zegen

Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de solidariteitskas.   

Orgelspel


Na de dienst kunt u koffiedrinken in de grote zaal.