Kerkdienst

zondag 07 augustus 2022
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Cootje van der Zwaan
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Diaconie, Algemeen kerkelijk arbeid,


Downloaden audioDownloaden video

Een nieuw lied


Wanneer u thuis de dienst meebeleeft kunt u uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte 7 augustus 2022.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:

De opbrengst wordt tussen beide bestemmingen verdeeld.


 

LITURGIE 
  
Voorganger:Cootje van der Zwaan
Organist:Arie de Bruijn
Lector:Jan Hendrik de Boer
Kindernevendienst:Groep 1 t/m 8

 

VOORBEREIDING

Welkomstwoord

Stilte voor persoonlijke voorbereiding

Lied van inkeer: Lied 16b

Bemoediging en groet
v.: Gezegend zijt Gij die troont boven de hemel,
     Bron van de diepe oceanen,
     Gij, van alle dingen Heer!
g.: Gij adem van ons bidden
     ziel van al wat ons beweegt.
v.: In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
g.: Amen

Aanvangslied: Lied 216: 1,2,3 

Over de dienst

Gebed om ontferming
… daarom bidden en zingen wij: (lied 301h)
v.: … door Jezus Christus onze Heer.
g.: Amen.

Glorialied: Lied 305: 1,2,3  

ROND HET WOORD

Gesprek met de kinderen

Kinderlied: Lied 784 (vrouwen en kinderen/allen)

de kinderen gaan naar de kindernevendienst

Gebed van de zondag

Lezing: Psalm 33

1Juich, rechtvaardigen, voor de HEER,
de oprechten moeten hem loven.
2Huldig de HEER bij de klank van de lier,
speel voor hem op de tiensnarige harp.
3Zing voor hem een nieuw lied,
speel en zing met overgave.
4Oprecht is het woord van de HEER,
alles wat hij doet is betrouwbaar.
5Hij heeft recht en gerechtigheid lief,
van de trouw van de HEER is de aarde vervuld.
6Door het woord van de HEER is de hemel gemaakt,
door de adem van zijn mond het leger der sterren.
7Hij verzamelt het zeewater en sluit het in,
hij bergt de oceanen in schatkamers weg.
8Laat heel de aarde vrezen voor de HEER,
en wie de wereld bewonen hem duchten,
9want hij sprak en het was er,
hij gebood en daar stond het.
10De HEER doet de plannen van volken teniet,
hij verijdelt wat naties beramen,
11maar het plan van de HEER houdt eeuwig stand,
wat hij beraamt, blijft van geslacht tot geslacht.
12Gelukkig het volk dat de HEER als zijn God heeft,
de natie die hij verkoos als de zijne.
13Uit de hemel ziet de HEER omlaag
en slaat hij de sterveling gade.
14Vanaf zijn troon houdt hij het oog
op allen die de aarde bewonen.
15Hij die de harten van allen vormt,
hij doorziet al hun daden.
16Koningen winnen niet door een machtig leger,
brute kracht redt krijgsheren niet.
17Van geen nut zijn paarden voor de overwinning,
hoe sterk ook, ze bieden geen uitkomst.
18Het oog van de HEER rust op wie hem vrezen
en hopen op zijn trouw:
19hij zal hen redden in doodsgevaar,
bij hongersnood zal hij hun leven sparen.
20Wij verwachten vol verlangen de HEER,
hij is onze hulp en ons schild.
21Ja, om hem is ons hart verblijd,
op zijn heilige naam vertrouwen wij.
22Schenk ons uw trouw, HEER,
op u is al onze hoop gevestigd.

Zingen: Lied 33: 1,2,8

Lezing: Hebreeën 11: 1-3 en 13-16  

1Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. 2Om hun geloof werden de mensen uit vroeger tijden geprezen. 3Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare.
13Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was zagen ze geen werkelijkheid worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. 14Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. 15En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren, anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. 16Nee, ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland: het hemelse. Daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden en heeft hij voor hen een stad gereedgemaakt.

Zingen: Lied 725: 1,2,3,4

Uitleg en verkondiging

Meditatieve muziek “een vrolijke echo van psalm 33”

Zingen: Lied 910: 1,2,3,4

GEBEDEN EN GAVEN

Pastorale mededelingen

Gebeden
v.:    ….zo bidden en zingen wij: (lied 368g)
Stil gebed – Onze Vader

Inzameling van de gaven, bestemd voor de diaconie

Slotlied: 801: 1,2,4,5  
 
Zegen

Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor Algemeen kerkelijke arbeid

Orgelspel


Na de dienst kunt u koffiedrinken in de grote zaal.