Kerkdienst

zondag 14 augustus 2022
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Erik Schuddebeurs uit Houten
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Kerk, Diaconie,
Zet in agenda


Wanneer u thuis de dienst meebeleeft kunt u uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte 14 augustus 2022.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:

De opbrengst wordt tussen beide bestemmingen verdeeld.


 

LITURGIE 
  
Voorganger:ds. Erik Schuddebeurs
Organist:Arie de Bruijn
Lector:Hanny Lingen

 

VOORBEREIDING

Welkomstwoord door ouderling

Stilte voor persoonlijke voorbereiding

Lied van inkeer: Lied 16b

Bemoediging en groet
v.: Gezegend zijt Gij die troont boven de hemel,
     Bron van de diepe oceanen,
     Gij, van alle dingen Heer!
g.: Gij adem van ons bidden
     ziel van al wat ons beweegt.
v.: In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
g.: Amen

Aanvangslied: Lied 105: 1 en 2

Over de dienst

Gebed om ontferming
… zo bidden en zingen wij: (lied 301h)

v.: … door Jezus Christus onze Heer.
g.: Amen.

Glorialied: Lied 304

ROND HET WOORD

Gebed van de zondag

Lezing: Genesis 12: 1 – 5

1De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen.
2Ik zal je tot een groot volk maken,
ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven,
een bron van zegen zul je zijn.
3Ik zal zegenen wie jou zegenen,
wie jou bespot, zal ik vervloeken.
Alle volken op aarde zullen wensen
gezegend te worden als jij.’
4-5Abram ging uit Charan weg, zoals de HEER hem had opgedragen. Hij was toen vijfenzeventig jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai mee en Lot, de zoon van zijn broer, en ook alle bezittingen die ze hadden verworven en de slaven en slavinnen die ze in Charan hadden verkregen. Zo gingen ze op weg naar Kanaän.

Zingen: Lied 803: 1

Lezing: Hebreeën 11: 8 – 10

8Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen, en hij ging op weg zonder te weten waarheen. 9Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was maar hem nog niet toebehoorde. Samen met Isaak en Jakob, mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in tenten 10omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd.

Zingen: Lied 803: 6

Uitleg en verkondiging

Meditatieve muziek

Zingen: Lied 542: 1, 2, 3 en 4

GEBEDEN EN GAVEN

Pastorale mededelingen

Gebeden
v.:    ….zo bidden en zingen wij: (lied 368g)

Stil gebed – Onze Vader

Inzameling van de gaven, bestemd voor de kerk

Slotlied: Lied 823: 1, 4 en 5

Zegen

Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de diaconie.

Orgelspel


Na de dienst kunt u koffiedrinken in de grote zaal.