Kerkdienst

zondag 02 oktober 2022
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Israëlzondag
Voorganger: Ds. Birke Rapp
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Kerk en Israël, Algemeen kerkelijk arbeid,


Downloaden audioDownloaden video

Kerkdienst

Herstel van de wereld.

Vandaag vieren wij Israëlzondag, waarin onze verbondenheid met het Joodse volk centraal staat en willen we laten zien hoe belangrijk de Joodse traditie voor de kerk is. We doen dit door na te denken over een belangrijk begrip in de Joodse traditie: Tikkoen ha-Olam, ofwel Herstel van de wereld.

Birke Rapp.

De collecte is vandaag bestemd voor Kerk en Israël en Algemeen kerkelijke arbeid.
In de kerk wordt gecollecteerd. Wanneer u thuis de dienst meebeleeft kunt u uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte 2 oktober 2022.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:

De opbrengst wordt tussen beide bestemmingen verdeeld.


 

LITURGIE 
  
Voorganger:ds. Birke Rapp
Organist:Johan den Hoedt
Lector:Jolijn van Eersel
Kindernevendienst:Groep 1 t/m 8

 

VOORBEREIDING

Orgelspel voor de dienst: Andante con espressione (opus 46-1) - Louis Lewandowski

Welkomstwoord

Stilte voor persoonlijke voorbereiding

Lied van inkeer: Lied 62a
 
Bemoediging en groet

v.: Ons vertrouwen is de naam van de Eeuwige
a.: die hemel en aarde met elkaar verbindt
v.: die op weg door de tijd
a.: niet zonder ons mensen wil gaan.

v.: Genade en vrede van God, die als een vader en een moeder wil zijn,
     van Jezus, onze Heer,
     door de kracht van de Heilige Geest.
a.: Amen

Aanvangslied: Psalm 67,1.2

Over de dienst

Gebed om ontferming
v.: … zo bidden en zingen wij: (Lied 299j: 1 en 2)

v.: … door Jezus Christus onze Heer.
g.: Amen.

Glorialied: Lied 868,1.5

ROND HET WOORD

Gesprek met de kinderen

Lied: Shalom chaverim

Sjaloom naar elkaar
als vredesgebaar:
Sjaloom, sjaloom.    
Wij wensen elkaar
dat God ons bewaart:
Sjaloom, sjaloom.

de kinderen gaan naar de kindernevendienst

Gebed van de zondag

Lied: Hine ma-tov

Hine ma-tov oe-ma na-jiem
shewet achiem gam jachad.

(Zie, hoe goed en hoe liefelijk is het als broeders ook tezamen wonen (ps 133,1))
 
Lezing: Jesaja 25,1-9

1HEER, u bent mijn God.
Ik zal u hulde bewijzen, uw naam loven.
Want wonderbaarlijk zijn uw daden,
u hebt uw beleid sinds mensenheugenis
trouw en betrouwbaar uitgevoerd.
2Hun stad hebt u tot een bouwval gemaakt,
hun versterkte vesting tot een ruïne;
het bolwerk van barbaren is geen stad meer,
nooit zal ze worden herbouwd.
3Daarom zal het gewelddadige volk u eren,
de stad van wrede volken ontzag voor u tonen.
4U was een toevlucht voor de zwakken,
een toevlucht voor de armen in hun nood,
beschutting tegen stortbuien, schaduw tegen hitte.
Want het woeden van die wrede volken
is als een stortbui tegen een muur,
5als hitte in een dorre streek.
U doet het barbaarse gejoel verstommen,
u tempert de triomf van tirannen,
zoals de schaduw van een wolk de hitte tempert.
6Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten
voor alle volken een feestmaal aan:
uitgelezen gerechten en belegen wijnen,
een feestmaal rijk aan merg en vet,
met pure, rijpe wijnen.
7Op deze berg vernietigt hij het waas
dat alle volken het zicht beneemt,
de sluier waarmee alle volken omhuld zijn.
8Voor altijd doet hij de dood teniet.
God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht,
de smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg
– de HEER heeft gesproken.
9Op die dag zal men zeggen: ‘Hij is onze God!
Hij was onze hoop: hij zou ons redden.
Hij is de HEER, hij was onze hoop.
Juich en wees blij: hij heeft ons gered!’

Zingen: Lied 762,1.2.3.4

Uitleg en verkondiging: Tikkoen ha-olam, herstel van de wereld
 
Meditatieve muziek: Improvisatie over een Joods/Poolse melodie

Zingen: Lied 993,1.2.5.6.7

GEBEDEN EN GAVEN

Pastorale mededelingen

Gebeden
v.: … zo bidden en zingen wij: (Lied 368j)
 
Stil gebed – Onze Vader

Inzameling van de gaven, bestemd voor kerk en Israël

Slotlied: Behoed en bewaar

Behoed en bewaar Jij ons, lieve God.
Wijs Jij ons de goede wegen.
Wil in de woestijn
het manna zijn.
Omgeef Jij ons met jouw zegen.

Behoed en bewaar Jij ons, lieve God.
Wees met ons in alle lijden.
Wees warmte en licht,
een mens’ lijk gezicht,
nabij ons in donk’ re tijden.

Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,
en geef geloof en vertrouwen,
een vlam die niet dooft,
in vrede gelooft;
geef dat wij daar zelf aan bouwen.

Zegen

Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor Algemeen Kerkelijk Arbeid

Orgelspel: Praeludium in C-dur - Johann Christoph Kellner


Na de dienst kunt u koffiedrinken in de grote zaal.