Kerkdienst

zondag 27 november 2022
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: 1e Advent
Voorganger: Ds. Birke Rapp
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Diaconie, Onderhoud kerkelijke gebouwen,


Downloaden audioDownloaden video

Kerkdienst

Het is Adventstijd. In de komende vier weken bereiden wij ons voor op de komst van Jezus, de gezalfde, de nieuwe koning die in een stal wordt geboren. In onze kerk doen we dat dit jaar aan de hand van koningsverhalen uit de Schriften. Hoe denkt de Bijbel over koningen als Saul, David, Salomo of Herodes? En wie is de koning, de gezalfde, naar wie wij uitkijken? 

Vandaag staan we stil bij 1 Samuel 9 en 10, waar God allesbehalve blij is met de vraag van het volk om een koning. ‘Hebben ze aan Mij niet genoeg?’ vraagt Hij aan de profeet. Het verhaal barst van de tegenstellingen en wordt op heftige spanning gebracht in de figuur van Saul: Wat wordt dat voor koning?

Kom Advent met ons meevieren. Er is een speciaal programma voor de kinderen met een prachtige koningstroon, mooie verhalen en passende, koninklijke verwerkingen. Maar ook voor de volwassenen is het een mooie kans om zich voor te bereiden op het Kerstfeest.

Birke Rapp.

De collecte is vandaag bestemd voor Diaconie en Onderhoud kerkelijke gebouwen.
In de kerk wordt gecollecteerd. Wanneer u thuis de dienst meebeleeft kunt u uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte 27 november 2022.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:

De opbrengst wordt tussen beide bestemmingen verdeeld.


 

LITURGIE 
  
Voorganger:ds. Birke Rapp
Organist:Richard Bos
Lector:Levi Fortuin
Kindernevendienst:Groep 1 t/m 8

 

VOORBEREIDING

Welkomstwoord

Stilte voor persoonlijke voorbereiding

Het aansteken van de 1e adventskaars door Madelief en Job

Gedicht:
Wij wachten op de koning
die ons de vrede brengt,
ontsteken onze lampen
totdat Hij komt!

Stilte voor persoonlijke voorbereiding

Lied van inkeer: Lied 458a (2x)

Bemoediging en groet

v.: Ons vertrouwen is de naam van de Eeuwige
a.: die hemel en aarde met elkaar verbindt
v.: die op weg door de tijd
a.: niet zonder ons mensen wil gaan.

v.: Genade en vrede van God, die als een vader en een moeder wil zijn,
     van Jezus, onze Heer,
     door de kracht van de Heilige Geest.
a.: Amen

Aanvangslied: Psalm 98: 1 en 3

Over de dienst

Gebed om ontferming
… zo bidden en zingen wij: (Lied 301e)

v.: … door Jezus Christus onze Heer.
g.: Amen.

ROND HET WOORD

Gesprek met de kinderen

Projectlied: Het koningenlied
Refrein:
Wij hebben een kroon, bijzonder is dat.
Hij is prachtig hij is onze schat.
Is hij van een koning die zit op een troon?
Van wie zou hij zijn? Wie past de kroon?

Couplet:
Past hij bij Saul, die grote kerel?
Hij is priester, profeet en koning tegelijk.
En nu hij mag gaan regeren
wordt het volk van Israel Gods koninkrijk.

de kinderen gaan naar de kindernevendienst

Inleiding op de lezingen van advent

Gebed van de zondag

Lezing: 1 Samuël 9

1In Benjamin woonde een man die Kis heette… 2Hij had een zoon die Saul heette, een lange, goedgebouwde jongeman die met kop en schouders boven iedereen in Israël uitstak. 3Op een keer, toen zijn ezelinnen waren zoekgeraakt, zei Kis tegen zijn zoon: ‘Vooruit, ga jij met een van de knechten de ezelinnen zoeken.’ 4Saul doorkruiste het bergland van Efraïm…
5Toen ze ten slotte in Suf waren beland, zei Saul tegen zijn knecht: ‘Kom, laten we maar teruggaan, anders maakt mijn vader zich nog ongeruster over ons dan over de ezelinnen.’ 6Maar de knecht antwoordde: ‘We zijn nu juist bij een stad waar een godsman woont. Hij staat hoog aangeschreven, wat hij zegt komt altijd uit. Laten we naar hem toe gaan. Misschien kan hij ons vertellen waar we heen moeten.’…
10‘Dat is een goed voorstel,’ zei Saul tegen zijn knecht. En ze begaven zich naar de stad waar de godsman woonde….
14Juist toen ze de poort binnen wilden gaan kwamen ze Samuël tegen, die op weg was naar buiten, naar de offerhoogte. 15Een dag voor de komst van Saul had de Heer aan Samuël, [de godsman] bekendgemaakt: 16‘Morgen om deze tijd stuur ik je een man uit Benjamin. Hem zul je zalven tot vorst over mijn volk Israël. Hij zal mijn volk bevrijden uit de greep van de Filistijnen, want ik heb me hun lot aangetrokken en hun roep om hulp gehoord.’ 17Zodra Samuël Saul zag, liet de Heer hem weten: ‘Dit is nu de man over wie ik je gezegd heb: “Hij zal mijn volk beteugelen.”’ …19[Samuël zei tegen Saul]: Wees mijn gast en ga mee naar de offerhoogte. Vandaag zult u met mij eten en morgenvroeg zal ik u uitgeleide doen. Ik zal u vertellen wat er in u schuilt….
21‘Maar ik hoor bij Benjamin, een van de kleinste stammen van Israël,’ wierp Saul tegen. ‘En in die stam is mijn familie weer de onbelangrijkste. Hoe kunt u dan zoiets zeggen?’ 22Samuël nam Saul en zijn knecht mee naar de eetzaal en gaf hem een plaats aan het hoofd van de tafel.…
26De volgende morgen, bij het krieken van de dag, riep Samuël naar Saul op het dak: ‘Sta op, ik zal u uitgeleide doen.’ Samen met Samuël ging Saul naar buiten.
1Hij goot een kruikje olie over Sauls hoofd uit, kuste hem en zei: ‘Hierbij zalft de Heer u tot vorst over het volk dat hem toebehoort.’

Zingen: Lied 103e (2x)

Lezing: 1 Samuël 10

1Hij goot een kruikje olie over Sauls hoofd uit, Kuste hem en zei: ‘Hierbij zalft de Heer u tot vorst over het volk dat hem toebehoort.’ 2Daarna zei hij: ‘Als u straks na ons afscheid verdergaat, zult u in Selsach op de grens met Benjamin bij het graf van Rachel twee mannen aantreffen. Zij zullen u vertellen dat de ezelinnen waarnaar u op zoek was terecht zijn…. 3Wanneer u dan uw weg vervolgt en aankomt bij de Taboreik, zult u daar drie mannen tegenkomen die op weg zijn om God in Betel te vereren. De eerste heeft drie geitenbokjes bij zich, de tweede drie broden en de derde een zak wijn….
5Als u ten slotte terugkomt in Gibea-Elohim, zult u bij de Filistijnse wachtpost een stoep profeten tegenkomen die in vervoering van de offerhoogte afdaalt, voorafgegaan door muzikanten met harpen, tamboerijnen, fluiten en lieren. 6Dan zult u worden gegrepen door de geest van de Heer en ook in vervoering raken en u zult een ander mens worden. …
8Ga daarna door naar Gilgal en wacht daar zeven dagen op mij. Ik zal u achterna reizen om brandoffers en vredeoffers op te dragen. Daarna zal ik u laten weten wat u verder doen moet.’ 9En inderdaad, zodra Saul zich had omgedraaid om zijn weg te vervolgen, maakte God van hem een ander mens. 10Toen ze bij Gibea aankwamen, kwam hun een stoet profeten tegemoet. Saul werd gegrepen door de geest van God en raakte net als zij in vervoering.

Zingen: Lied 103e (2x)

Uitleg en verkondiging

Meditatieve muziek

Zingen: Wil je opstaan en Mij volgen

Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam?
Wil je dienen in ’t verborgen, zonder roem of faam?
Wil je leven van de wind, broos en kwetsbaar als een kind?
Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij?

Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij!’
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?

Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.

GEBEDEN EN GAVEN

Pastorale mededelingen

Gebeden
v.: ….zo bidden en zingen wij: (Lied 367d)

Stil gebed – Onze Vader

Inzameling van de gaven, bestemd voor de diaconie

Slotlied: Lied 440: 1,2 en 3

Zegen

Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor onderhoud kerkelijke gebouwen

Orgelspel

 


Na de dienst kunt u koffiedrinken in de grote zaal.