Kerkdienst

zondag 19 maart 2023
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: 4e zondag 40 dagentijd
Voorganger: Ds. Birke Rapp
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Jeugdwerk, Onderhoud kerkelijke gebouwen,


Downloaden audioDownloaden video

Kerkdienst

Wie kan het zien?

Vandaag is het zondag Laetare, klein Pasen. Het licht van Pasen schijnt reeds door het paars van de vastentijd. We lezen uit Johannes 9 een verhaal over blind zijn en kunnen zien. Een blinde man wordt genezen door Jezus. Hij kan weer zien. Maar het grappige is dat het verhaal dan pas begint, want omstanders kunnen hun ogen niet geloven. Je vraagt je op den duur af wie hier nu eigenlijk blind is. Zien de omstanders wel, wat er kan veranderen in de wereld? Thema: Wie kan het zien?

Birke Rapp.

De collecte is vandaag bestemd voor Jeugdwerk en Onderhoud kerkelijke gebouwen.
In de kerk wordt gecollecteerd. Wanneer u thuis de dienst meebeleeft kunt u uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte 19 maart 2023.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:

De opbrengst wordt tussen beide bestemmingen verdeeld.


 

LITURGIE 
  
Voorganger:ds. Birke Rapp
Organist:Arie de Bruijn
Lector:Cootje van der Zwaan
Kindernevendienst:Groep 1 t/m 8

 

VOORBEREIDING

Orgelspel: Lied 612. Wij komen als geroepen

Welkomstwoord

Stilte voor persoonlijke voorbereiding

Lied van inkeer: Lied 918: 1

Bemoediging en groet
v.: Ons vertrouwen is de naam van de Eeuwige
a.: die liefde is en grond van ons bestaan
v.: die ons stelt in zijn licht en ons roept in zijn dienst
a.: die ons vrijheid schenkt en ons vertrouwen vraagt

v.: zijn vrede en genade is met u allen
a.: Amen

Aanvangslied: Psalm 134: 1, 2 en 3

Over de dienst

Gebed om ontferming
… zo bidden en zingen wij: (Lied 301e)

Lied van vertrouwen: Lied 982: 1, 2 en 3

ROND HET WOORD

Gesprek met de kinderen

Projectlied (tekst Erik Idema, melodie lied 536)
Wij zijn op weg, kom mee en sluit je aan.
Met de verhalen van het goede leven
zal God ons hoop en licht en liefde geven.
Vier met ons mee dat alles anders kan.

Kom als je blij bent, kom met je verdriet.
Kom met geluk en kom ook met je vragen.
God wijst de weg in deze veertig dagen.
Open je ogen, zorg dat jij het ziet!

de kinderen gaan naar de kindernevendienst

Gebed van de zondag

Lezing: Johannes 9 in delen: 1-12; 13-17; 26-34; 35-39.

Tussendoor zingen wij: Jezus, U bent (Taizé; tekst: Jacques Berthier)
Jezus, U bent het licht in ons leven,
Laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.
Jezus, U bent het licht in ons leven,
Open mij voor Uw liefde, o Heer.

1In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. 2Zijn leerlingen vroegen: ‘Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?’ 3‘Hij niet en zijn ouders ook niet,’ was het antwoord van Jezus, ‘maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. 4Zolang het dag is, moeten we het werk doen van hem die mij gezonden heeft; straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. 5Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld.’ 6Na deze woorden spuwde hij op de grond. Met het speeksel maakte hij wat modder, hij streek die op de ogen van de blinde 7en zei tegen hem: ‘Ga naar het badhuis van Siloam en was u daar.’ (Siloam is in onze taal ‘gezondene’.) De man ging weg, waste zich, en toen hij terugkwam kon hij zien. 8Zijn buren en de mensen die hem kenden als bedelaar zeiden: ‘Is dat niet de man die altijd zat te bedelen?’ 9De een zei: ‘Ja, die is het,’ en de ander: ‘Nee, maar hij lijkt er wel op.’ De man zelf zei: ‘Ik ben het echt.’ 10Toen vroegen ze: ‘Hoe zijn je ogen opengegaan?’ 11Hij zei: ‘Iemand die Jezus heet, maakte wat modder, streek die op mijn ogen en zei: “Ga naar Siloam om u te wassen.” Ik ging erheen, en toen ik me gewassen had kon ik zien.’ 12Ze vroegen: ‘Waar is die man?’ ‘Dat weet ik niet,’ zei hij.

13Toen namen ze de man die blind geweest was mee naar de farizeeën. 14De dag dat Jezus modder gemaakt had en zijn ogen geopend had, was namelijk een sabbat. 15Ook de farizeeën vroegen hoe het kwam dat hij kon zien. En weer vertelde hij: ‘Hij heeft wat modder op mijn ogen gedaan, ik heb me gewassen en nu kan ik zien.’ 16Sommige farizeeën meenden: ‘Zo iemand komt niet van God, want hij houdt zich niet aan de sabbat,’ maar anderen zeiden: ‘Hoe zou een zondig mens zulke wondertekenen kunnen doen?’ Er ontstond verdeeldheid. 17Daarop vroegen ze aan de blinde: ‘Wat denk jij van die man? Het zijn immers jouw ogen die hij genezen heeft.’ ‘Hij is een profeet,’ was zijn antwoord.

26Ze drongen aan: ‘Wat heeft hij met je gedaan? Hoe heeft hij je ogen geopend?’ 27‘Dat heb ik u toch al verteld,’ zei hij, ‘maar u luistert niet! Wat wilt u nog meer horen? Wilt u soms leerling van hem worden?’ 28Nu vielen ze tegen hem uit: ‘Je bent zelf een leerling van hem! Wij zijn leerlingen van Mozes. 29Van Mozes weten we dat God met hem gesproken heeft, maar van deze man weten we niet waar hij vandaan komt.’ 30De man antwoordde: ‘Wat vreemd dat u niet begrijpt waar hij vandaan komt, terwijl hij mijn ogen geopend heeft. 31We weten dat God niet naar zondaars luistert, maar wel naar iemand die vroom is en zijn wil doet. 32Dat de ogen van iemand die blind geboren is geopend worden – dat is nog nooit vertoond! 33Als die man niet van God kwam, zou hij dit toch niet hebben kunnen doen?’ 34Toen riepen ze: ‘Jij, sinds je geboorte een en al zonde, wil jij ons de les lezen?’ En ze joegen hem weg.

35Jezus hoorde dat en zocht hem op. Hij vroeg: ‘Gelooft u in de Mensenzoon?’ 36‘Als ik wist wie het was, heer, zou ik in hem geloven,’ zei hij. 37‘U kijkt naar hem en u spreekt met hem,’ zei Jezus. 38Toen zei de man: ‘Ik geloof, Heer,’ en hij boog zich voor Jezus neer. 39Jezus zei: ‘Ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. Dan zullen zij die niet zien, zien en zij die zien, zullen blind worden.’

Uitleg en verkondiging

Meditatieve muziek

Zingen: Gezang 487 (liedboek voor de kerken)
De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.
Heeft in zijn handen onze naam geschreven.
De Heer wil ons bewonen als zijn huis,
plant als een boom in ons zijn eigen leven,
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.

Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.

GEBEDEN EN GAVEN

Pastorale mededelingen

Gebeden

v.: ….zo bidden en zingen wij: (Lied 368d)
Stil gebed

Gezongen Onze Vader: Lied 369b

Inzameling van de gaven, bestemd voor jeugdwerk

Slotlied: 657: 1, 2 en 4

Zegen

Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor onderhoud kerkelijke gebouwen

Orgelspel: Lied 905 Wie zich door God alleen laat leiden van J. S. Bach


Na de dienst kunt u koffiedrinken in de grote zaal.