Kerkdienst

zondag 26 maart 2023
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: 5e zondag 40 dagentijd
Voorganger: Ds. Peter van Ankeren
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Diaconie, Kerk,
Zet in agenda

Wie vraag jij om hulp?

Vandaag lezen we uit Johannes 4 het verhaal van Lazarus. In dit verhaal, dat gaat over dood en leven, over duister en licht, wordt Jezus om hulp gevraagd. We denken na over het thema: Wie vraag jij om hulp?

Peter van Ankeren.

De collecte is vandaag bestemd voor Diaconie en Kerk.
In de kerk wordt gecollecteerd. Wanneer u thuis de dienst meebeleeft kunt u uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte 26 maart 2023.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:

De opbrengst wordt tussen beide bestemmingen verdeeld.


 

LITURGIE 
  
Voorganger:ds. Peter van Ankeren
Organist:Richard Bos
Lector:Hanny Lingen
Kindernevendienst:Groep 1 t/m 8

 

VOORBEREIDING

Welkomstwoord

Stilte voor persoonlijke voorbereiding

Lied van inkeer: Lied 918: 1

Bemoediging en groet
v.:   Ons vertrouwen is de naam van de Eeuwige
a.:   die liefde is en grond van ons bestaan
v.:   die ons stelt in zijn licht en ons roept in zijn dienst
a.:   die ons vrijheid schenkt en ons vertrouwen vraagt

v.:   zijn vrede en genade is met u allen
a.:   Amen

Aanvangslied: Psalm 121: 1,3 en 4

Over de dienst

Gebed om ontferming
… zo bidden en zingen wij: (Lied 301e)

v.: … door Jezus Christus onze Heer.
g.: Amen.

Lied op weg naar Pasen: Lied 837: 1 en 4

ROND HET WOORD

Projectlied

Gesprek met de kinderen

de kinderen gaan naar de kindernevendienst

Gebed van de zondag

Lezing: Johannes 11: 1-4, 17-27
1Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp waar Maria en haar zuster Marta woonden – 2dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd; de zieke Lazarus was haar broer. 3De zusters stuurden iemand naar Jezus met de boodschap: ‘Heer, uw vriend is ziek.’ 4Toen Jezus dit hoorde zei hij: ‘Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden.’ 

17Toen Jezus daar aankwam, hoorde hij dat Lazarus al vier dagen in het graf lag. 18Betanië lag dicht bij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer vijftien stadie, 19en er waren dan ook veel Joden naar Marta en Maria gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was. 20Toen Marta hoorde dat Jezus onderweg was ging ze hem tegemoet, terwijl Maria thuisbleef. 21Marta zei tegen Jezus: ‘Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. 22Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt.’ 23Jezus zei: ‘Je broer zal uit de dood opstaan.’ 24‘Ja,’ zei Marta, ‘ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan.’ 25Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, 26en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’ 27‘Ja Heer,’ zei ze, ‘ik geloof dat u de messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen.’

Zingen: Lied 162: 1 en 4

Lezing: Johannes 11: 28-44
28Na deze woorden ging ze terug, ze nam haar zuster Maria apart en zei: ‘De meester is er, en hij vraagt naar je.’ 29Zodra Maria dit hoorde ging ze naar Jezus toe, 30die nog niet in het dorp was, maar op de plek waar Marta hem tegemoet was gekomen. 31Toen de Joden die bij haar in huis waren om haar te troosten, Maria zo haastig zagen weggaan, liepen ze achter haar aan, want ze dachten dat ze naar het graf ging om daar te weeklagen.

32Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. Ze zei: ‘Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn!’ 33Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden, en dat ergerde hem. Diep bewogen 34vroeg hij: ‘Waar hebben jullie hem neergelegd?’ Ze zeiden: ‘Kom maar kijken, Heer.’ 35Jezus begon ook te huilen, 36en de Joden zeiden: ‘Wat heeft hij veel van hem gehouden!’ 37Maar er werd ook gezegd: ‘Hij heeft de ogen van een blinde geopend, hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen?’ 38Ook dit ergerde Jezus. Hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de opening. 39Hij zei: ‘Haal de steen weg.’ Marta, de zuster van de dode, zei: ‘Maar Heer, de stank! Hij ligt er al vier dagen!’ 40Jezus zei tegen haar: ‘Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft?’ 41Toen haalden ze de steen weg. Daarop keek hij omhoog en zei: ‘Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. 42U verhoort mij altijd, dat weet ik, maar ik zeg dit ter wille van al die mensen hier, opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt.’ 43Daarna riep hij: ‘Lazarus, kom naar buiten!’ 44De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld, en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders: ‘Maak de doeken los, en laat hem gaan.’

Zingen: Lied 695 Heer, raak mij aan met uw adem

Uitleg en verkondiging

Meditatieve muziek

Zingen: Lied 608: 1 en 3

GEBEDEN EN GAVEN

Pastorale mededelingen

Wij gedenken:
Jacob Gerrit Janssen (06-11-1941   12-03-2023)

Moment van stilte

Lied 23b: 1 en 5

Gebeden
v.:   ….zo bidden en zingen wij: (Lied 368d Houd mij in leven)

Stil gebed – Onze Vader

Inzameling van de gaven, bestemd voor Diaconie

Slotlied: Lied 704: 1 en 2

Zegen, gevolgd door Lied 248: 4

Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de kerk

Orgelspel


Na de dienst kunt u koffiedrinken in de grote zaal.