Protestantse Kerk

Kerkdienst

zondag 15 oktober 2023
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Heilig Avondmaal
Voorganger: Ds. Peter van Ankeren
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Kerk, Diaconie (HA), Solidariteitskas,


Downloaden audioDownloaden video

Kerkdienst

Iedereen is welkom!

Op deze zondag vieren wij het Heilig Avondmaal, de maaltijd van de HEER.
Het is voor mij de eerste keer dat ik in De Morgenster mag voorgaan in een Avondmaalsdienst en dat voelt wel als een bijzonder moment.

We lezen de gelijkenis van het bruiloftsfeest uit Matteüs 22:1-14. Op die bruiloft vindt natuurlijk ook een maaltijd plaats. Niet zomaar een maaltijd, maar een feestmaal.

Thema: Iedereen is welkom!

Peter van Ankeren.

De collecte is vandaag bestemd voor Kerk en Solidariteitskas.
In de kerk wordt gecollecteerd. Wanneer u thuis de dienst meebeleeft kunt u uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte 15 oktober 2023.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:

De opbrengst wordt tussen beide bestemmingen verdeeld.

De opbrengst van de avondmaalscollecte is bestemd voor de Diaconie.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht,
NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. avondmaalscollecte 15 oktober 2023.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:


LITURGIE 
  
Voorganger:ds. Peter van Ankeren
Organist:Richard Bos
Lector:Levi Fortuin
Kindernevendienst:Groep 1 t/m 8

 

Orgelspel

VOORBEREIDING

Welkomstwoord

Stilte voor persoonlijke voorbereiding

Lied van verstilling: Lied 62b (2x)

Bemoediging en groet
v.: Van God is de aarde,
g.: de wereld en al haar bewoners.
v.: Zie hoe goed en hoe kostbaar is het
g.: als mensen in eendracht samen leven.
v.: Goedheid en trouw ontmoeten elkaar,
g.: gerechtigheid en vrede gaan hand in hand.

v.: De Heer zij met u
g.: ook met u zij de Heer

Aanvangslied: Lied 18 uit de bundel Geroepen om te zingen (melodie lied 675 Geest van Hierboven)
Bijeengeroepen uit onze huizen,
elk met zijn eigen levenslied,
zijn wij gekomen om weer te dromen
van wat God in ons mensen ziet.
Wij willen zingen van alle dingen,
roepen uit donker, roepen om leven,
roepen om licht om Gods woorden te zien.
God zal ons horen, Hij schenkt het leven.
Hij zal ons vragen antwoord te geven,
samen te leven in zijn gloria.

Bijeengekomen, woord in ons midden,
samen zijn wij hier in Gods huis.
Kleinen en groten, niemand verstoten,
voor wie God zoekt is hier een thuis.
Bidden en danken, stilte en klanken
met elkaar delen, één zijn met velen
en zingen keer op keer: Jezus is Heer.
Jong en oud samen, zingen nu ‘Amen’.
God in ons midden, verhoor ons bidden.
Heel uw gemeente zingt: Halleluja

We steken een kaars aan en zijn daarna een moment stil

Zingen: Lied 598 Als alles duister is (3x)

Lied 825, vers 1 en 5 De wereld is van Hem vervuld

ROND HET WOORD

Lied via youtube: Doe het boek maar open
Doe het boek maar open,
want dat boek gaat over God,
over mensen met hun vragen,
hun geloof en hun verdriet,
over zoveel mooie dagen,
hun geluk en hoogste lied.
’t Is een boek voor heel je leven.
Stap voor stap ga je op reis.
En geniet van de verhalen,
want zo word je langzaam wijs.

Gesprek met de kinderen

Zingen: Lied 224

de kinderen gaan naar de kindernevendienst

Gebed van de zondag

Lezing: Matteüs 22: 1-14

Zingen: Psalm 72, vers 2 en 6 Zolang de zon des daags zal rijzen

Uitleg en verkondiging

Meditatieve muziek

Zingen: Hemelhoog 386, vers 1 en 5 Wil je opstaan en Mij volgen
Wil je opstaan en Mij volgen als Ik noem jouw naam?
Wil je dienen in ‘t verborgen, zonder roem of faam?
Wil je leven op de wind,
broos en kwetsbaar als een kind?
Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij?

Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga,
uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.

GEBEDEN EN GAVEN

Pastorale mededelingen

Gebeden en stil gebed
v.: ….zo bidden en zingen wij: (lied 368g)

Inzameling van de gaven, bestemd voor de kerk

MAALTIJD VAN DE HEER

Als brood en wijn worden binnengebracht zingen we Lied 385 De tafel van samen
(1 allen, 2 vrouwen, 3 mannen, 4 allen)

Nodiging

Geloofsbelijdenis: Lied 344 Wij geloven één voor één

Vredegroet
v: De vrede van de Heer is met u
a: Zijn vrede is ook met u
v: Wensen wij elkaar de vrede van Christus

Tafelgebed
v.: Richt uw harten omhoog
a.: Wij richten ons hart op de Heer
v.: Laten wij de Heer, onze God, loven
a.: Want Hij is onze dankbaarheid waard
v: …

Zingen: Lied 405, vers 1 Heilig, heilig, heilig

v: …
Onze vader

Woorden om te delen

Terwijl wij brood en wijn ontvangen, zingen we 568a
Ubi caritas et amor,
Ubi caritas et amor,
Deus ibi est

Live in charity and steadfast love.
Live in charity;
God will dwell with you.

Daar waar liefde heerst en vrede,
daar waar liefde heerst,
daar is God met ons.
Dankgebed

Slotlied: Lied 687, vers 1 en 3, Wij leven van de wind

Zegen gevolgd door gezongen Amen

Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de solidariteitskas

Orgelspel


Na de dienst kunt u koffiedrinken in de grote zaal.