Kerkdienst

zondag 26 november 2023
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Laatste zondag kerkelijk jaar
Voorganger: Ds. Birke Rapp
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Kerk, Diaconie,


Downloaden audioDownloaden video

Kerkdienst

Leven met de dood.

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken wij onze overledenen met hun namen en steken wij voor hen een kaars aan met het licht van de paaskaars. Ook kunt u weer een kaarsje aansteken om mensen te gedenken die wij korter of langer geleden hebben verloren. 

We lezen Deuteronomium 34:1-8, over de dood van Mozes. Hij moet afscheid nemen van het volk dat zonder hem verder de toekomst tegemoet gaat. En het volk moet van hem afscheid nemen. De dood is altijd een uitzonderlijke situatie. Hoe kun je verder zonder de ander? Hoe ga je je leven opnieuw inrichten? Het verhaal laat ons zien wat nodig is en helpt om als achterblijvers verder te kunnen.

Thema: Leven met de dood.

Birke Rapp.

De collecte is vandaag bestemd voor Kerk en Diaconie.
In de kerk wordt gecollecteerd. Wanneer u thuis de dienst meebeleeft kunt u uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte 26 november 2023.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:

De opbrengst wordt tussen beide bestemmingen verdeeld.


 

LITURGIEDownload liturgie
  
Voorganger:ds. Birke Rapp
Organist:Richard Bos
Pianist:Willem Vlot
M.m.v.:Robert van den Bos, Brenda en Christel de Bruijn,
 Ilse Joan van Engelen en Wout de Korte
Kindernevendienst:Groep 1 t/m 8

 

VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkomstwoord

Stilte voor persoonlijke voorbereiding

Lied van verstilling: Lied 16b
(1e keer voorzang, 2e keer allen)

Bemoediging en drempelgebed
v.: Onze hulp is de naam van de Eeuwige
a.: die hemel en aarde gemaakt heeft.
v.: die trouw houdt tot in eeuwigheid
a.: en nooit loslaat het werk van zijn handen

v.: Hier zijn wij gekomen God,
     mensen die soms wankelen –
     door dingen die gebeurden en mensen die voorbij gaan.
     Houd Gij over ons de wacht?
     Wees de grond onder ons bestaan juist ook vandaag.
a.: Amen

Aanvangslied: Een woning die zo ruim is (melodie lied 753)
Een woning die zo ruim is als
het hart van onze God,
zo hemelsbreed en wereldwijd:
daar komt geen mens tekort.

Een huis dat vaststaat als de trouw
waarmee God ons bemint,
waar niemand eenzaam is, en elk
de ander zoekt en vindt.

Waar twijfel en onzekerheid
bestaan naast groot geloof,
waar liefde alle angst verjaagt;
wie treurt, wordt er getroost.

O Eeuwige, verberg u niet,
wees onder ons vandaag,
maak woning, schep een ruimte die
ons door de tijd heen draagt.

Over de dienst

Gebed om ontferming
… zo bidden en zingen wij: (Kyrie 12 – Taizé)
Kyrie, Kyrie Kyrie eleison

Loflied: Lied 657: 1 (voorzang), 2 en 4 (allen)

ROND HET WOORD

Gesprek met de kinderen

de kinderen gaan naar de kindernevendienst

Gebed van de zondag

Lezing: Deuternomium 34:1, 4-8
1Toen verliet Mozes de vlakte van Moab en hij beklom de Nebo, een van de toppen van de Pisga, tegenover Jericho. Daar liet de HEER hem het hele land zien.
4De HEER zei tegen hem: ‘Dit is het land waarvan ik aan Abraham, Isaak en Jakob onder ede heb beloofd dat ik het aan hun nakomelingen zou geven. Ik laat het je nu zien, maar erheen oversteken zul je niet.’ 5Zo stierf Mozes, de dienaar van de HEER, daar in Moab, zoals de HEER gezegd had. 6En de HEER begroef hem in een vallei in Moab, tegenover Bet-Peor. Tot op de dag van vandaag weet niemand waar zijn graf is. 7Honderdtwintig jaar oud was Mozes toen hij stierf. Tot het laatst toe waren zijn krachten niet afgenomen en zijn ogen niet verzwakt. 8De Israëlieten, die in de vlakte van Moab bijeen waren, treurden om Mozes’ dood tot de dertig dagen van rouw voorbij waren.

Lied 221: 1 en 3

Overweging

Meditatieve muziek: Dwars door alle tranen heen (Tekst & muziek: Jafeth Bekx, Matthijn Buwalda & Henk Pool)
Hier op de grens van het bestaan
laten we jou met tranen gaan,
we zijn ontheemd, verdrietig en verward.

Wij bidden: "houd ons overeind,
God geef Uw licht in deze tijd."
Niet meer compleet, er is een leegte in ons hart.

't Is geen vaarwel, maar een tot ziens.
Toch overheerst nu het verdriet.
Wij laten los, goede God, houdt U ons vast!?

Het missen blijft, het gaat niet weg,
dit is voortaan een lege plek.
Wij moeten door, maar 't wordt niet meer hoe het was.

In onze onmacht geef ons kracht,
in ons verdriet geef ons troost.
In onze leegte vult U ons hart, dwars door de dood geeft U hoop.

Het einde is een nieuw begin.
De dood verliest, het leven wint.
Het laatste woord is aan God, aan God alleen.

In Jezus is de dood niet meer.
Hij brak de ban, aan Hem de eer.
Er is weer hoop, dwars door alle tranen heen.

In onze onmacht geef ons kracht,
in ons verdriet geef ons troost.
In onze leegte vult U ons hart,
Dwars door de dood geeft U hoop,
leven voor wie U gelooft.

Er is weer hoop, dwars door alle tranen heen.
 

GEDACHTENIS

Inleiding

We noemen de namen van wie uit ons midden zijn overleden en ontsteken voor hen een kaars.

Geert de Groot
(Lied 458 2x)

Willem Arie Adrianus Deelen
(Lied 598)

Elly Paulina van der Lee – van Driel
(Lied 256)

Willem Dekker
(Lied 900)

Abraham Vrolijk
(Lied 458 2x)

Aletta Jannigje van Leerdam - Slingerland
(Lied 598)

Wilhelmina Sofia Visser - Bastmeijer
(Lied 256)

Marijke Hanselman
(Lied 900)

Jacob Gerrit Janssen
(Lied 458 2x)

Johan Hendrik Hogeland
(Lied 598)

Clasina Frederica Keemink - Piket
(Lied 256)

Lamberta de Jong – van Nieff
(Lied 900)

Jannetje Klink
(Lied 458 2x)

Johanna van der Meij – Wedage
(Lied 598)

Jan Vuijk
(Lied 256)

Rob Saarloos
(Lied 900)

Gooitske Martha (Margo) de Boer – van Ringelesteijn
(Lied 458 2x)

Yolanda Tromp – Langen
(Lied 598)

Albert Griffioen
(Lied 256)

Gedicht: ‘Grafschrift’ van Marit Malloy (vertaling: Hanne Bikker)

Lied: Ga maar gerust (melodie Be still my soul, vertaling S. de Vries): 1 (voorzang) en 2 (allen)
Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.
Ik ben je baken, ook ik diepe nacht.
Ik ben je stem die steeds in jou al opstaan.
Ik ben je hand die op je vriendschap wacht.
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat.
Ik ben de wind waardoor je adem haalt.

Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.
Ik ben het lied dat fluistert in de bomen.
Ik ben de dag, die schemert in je droom.

Er is gelegenheid voor iedereen om een kaars aan te steken voor wie leven in ons hart.
Tijdens het aansteken van de kaarsjes klinkt:
 - De mensen die we missen (Sela)
 - Bist du bei mir (BWV 508) van J.S. Bach (gespeeld door Gijs (sopraansax) en Richard (orgel))
 

GEBEDEN EN GAVEN

Gedachtenis: Ab Griffioen
23-8-1928 13-11-2023

Lied 823: 2

Pastorale mededelingen

Gebeden
v.: ….zo bidden en zingen wij: (Lied 568)
Stil gebed – Onze Vader

Inzameling van de gaven, bestemd voor de kerk

Slotlied: Behoed en bewaar jij ons lieve God
Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,
wijs Jíj óns de goede wegen.
Wil in de woestijn het manna zijn,
omgeef Jij ons met jouw zegen.
Wil in de woestijn het manna zijn,
omgeef Jij ons met jouw zegen.

Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,
wees met ons in alle lijden.
Wees warmte en licht, een mens’ lijk gezicht,
nabij ons in donk’ re tijden.
Wees warmte en licht, een mens’ lijk gezicht,
nabij ons in donk’ re tijden.

Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,
en geef geloof en vertrouwen;
een vlam die niet dooft, in vrede gelooft;
geef dat wij daar zelf aan bouwen,
een vlam die niet dooft, in vrede gelooft;
geef dat wij daar zelf aan bouwen.

Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,
omgeef Jij ons met jouw zegen.
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn,
en zet ons op nieuwe wegen.
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn,
en zet ons op nieuwe wegen.

Wegzending en zegen

Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de diaconie

Orgelspel