Kerkdienst

zondag 10 december 2023
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: 2e Advent - Heilig Avondmaal
Voorganger: Ds. Birke Rapp
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Kerk, Diaconie (HA), Solidariteitskas,


Downloaden audioDownloaden video

Kerkdienst

Veerkracht in moeilijke tijden.

In het kader van ons adventsthema ‘Veerkracht’ lezen wij over ontmoetingen van mensen en engelen rondom de geboorte van Jezus. Vandaag lezen wij het verhaal van Jozef uit Matteüs 1:18-25. Ook hij krijgt een engel op bezoek. Het is de engel met een aanmoediging, die hem uitlegt wat hij niet begrijpt. Een engel die hem ook moed geeft om, ondanks zijn angst en onzekerheid, op te staan en menselijk te handelen. Om te verbinden in plaats van te verbreken. En dat past wel bij het Avondmaal dat wij vandaag met elkaar vieren. Thema: Veerkracht in moeilijke tijden. 

Birke Rapp.

De collecte is vandaag bestemd voor Kerk en Solidariteitskas.
In de kerk wordt gecollecteerd. Wanneer u thuis de dienst meebeleeft kunt u uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte 10 december 2023.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:

De opbrengst wordt tussen beide bestemmingen verdeeld.

De opbrengst van de avondmaalscollecte is bestemd voor de Diaconie.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht,
NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. avondmaalscollecte 10 december 2023.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:


LITURGIE 
  
Voorganger:ds. Birke Rapp
Organist:Richard Bos
M.m.v.:Emma Brouwers (harp)
Lector:Hanny Lingen
Kindernevendienst:Groep 1 t/m 8

 

VOORBEREIDING

Welkomstwoord

Het aansteken van de adventskaars door Joy en Amy Schuurman

Gedicht
Twee kaarsen mogen branden,
hun licht schijnt warm en zacht
voor mensen in het donker
als lichtpunt in de nacht.

Stilte voor persoonlijke voorbereiding

Lied van verstilling: Lied 139d (2x)

Bemoediging en groet
v.: Onze hulp is in de naam van de Heer
a.: die hemel en aarde gemaakt heeft.
v.: Verborgen licht, stilte die ons zoekt
     die ons hart opent en ruimte maakt
a.: wek veerkracht in ons, hoop en warmte.
     Amen

Aanvangslied: Psalm 80:1 en 3

Over de dienst

Gebed om ontferming

Lied 463: 1, 3 en 5

ROND HET WOORD

Gesprek met de kinderen – Engelenproject ‘Veerkracht’

de kinderen gaan naar de kindernevendienst

Gebed van de zondag

Lezing: Matteüs 1:18-25
18De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest. 19Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. 20Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. 21Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’ 22Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: 23‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven,’ wat in onze taal betekent ‘God met ons’. 24Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen: hij nam haar bij zich als zijn vrouw, 25maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus.

Zingen: Lied 259: 1, 2, 3 en 4

Uitleg en verkondiging

Meditatief harpspel

Zingen: Lied 440: 1 en 2

GEBEDEN EN GAVEN

Pastorale mededelingen

Gebeden
v.: ….zo bidden en zingen wij: (Lied 367e)
Stil gebed

Inzameling van de gaven, bestemd voor de kerk
De avondmaalscollecte is bestemd voor de diaconie

DE MAALTIJD VAN DE HEER

Bij binnenbrengen brood en wijn zingen we: Lied 385: 1, 2 en 3

Nodiging

Vredewens
v.: De vrede van de Heer zij met u
a.: Zijn vrede is ook met u
v.: Geef elkaar dan een teken van vrede

Tafelgebed
v.: O, eeuwige Wijsheid, wij prijzen U en zeggen U dank, omdat Gij al uw macht hebt afgelegd
     …
     En met allen, die in de loop der eeuwen uw komst hebben verwacht en bezongen, verheffen ook wij onze stem:
     Lied 405: 1

a.: Ja gezegend is Jezus die met zijn komst
     ons leven met uw Naam heeft verbonden
     en met al wat daarin besloten ligt
     aan mededogen, liefde en genade.

v.: die op de avond voor zijn dood
     …
     Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt,
     tot mijn gedachtenis.

a.: Wek op uw macht, o Heer, en kom,
     verlos al degenen die leven
     in duisternis, angst en verschrikking

v.: Zend uw heilige Geest over deze tekenen van
     brood en wijn en over heel onze gemeenschap
     …
     Laat ons iets van uw heerlijkheid proeven en zien.
a.: Amen.

Gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’

Uitdelingswoorden

Delen van brood en wijn

Tijdens het avondmaal
   - wordt er op de harp gespeeld
   - en zingen wij daarna het volgende Taizélied:
(we zingen elk couplet drie keer achter elkaar)
Jezus, Heer, levend brood,
al wie komt tot U krijgt nooit honger.
Jezus, Heer, opgestaan,
wie vertrouwt op U krijgt nooit dorst.

Eet dit brood, drink de wijn,
komt tot hem en lijd nooit meer honger.
Eet dit brood, drink de wijn
bouw op hem en lijdt nooit meer dorst.

Dankgebed
a.: U danken en loven wij
     Vader in de hemel,
     omdat U ons
     de gemeenschap met uw Zoon
     gegeven hebt.
     Wij bidden U:
     Laat het ons een teken zijn
     dat wij allemaal meetellen voor U
     en help ons telkens opnieuw
     om aandacht te hebben voor elkaar.
     Amen.

Slotlied: Lied 221: 1 en 3

Zegen

Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de solidariteitskas

Orgelspel


Na de dienst kunt u koffiedrinken in de grote zaal.