Kerkdienst

zondag 22 september 2019
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Birke Rapp
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Diaconie, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Downloaden

Kerkdienst

Vredeszondag

Het is vandaag vredeszondag. Tijd om stil te staan bij hoe je aan vrede kunt werken in een wereld die vol van onvrede zit in daden en vooral ook in woorden. Met Romeinen 12:8 - 'Leef, voor zover het in uw macht ligt, met alle mensen in vrede' - willen we vandaag met elkaar nadenken over onze rol als christenen in een wereld die steeds meer lijkt te polariseren.

Ds. Birke Rapp

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Organist: Geert Ouweneel
Lector: Cootje van der Zwaan
Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 62a (2x)
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Vrede voor jou (op de melodie van: “Zo maar een dak”)

Vrede voor jou, hierheen gekomen,
zoekend met ons om mens te zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden,
jij met je last, verborgen pijn. 
Vrede, genade, God om je heen,
vergeving, nieuwe moed / voor jou en iedereen.   

Niemand komt hier vrij van het kwade,
niemand gaat hier straks weer vrijuit.
Niemand te veel, niemand te weinig,
niemand te groot, geen een te klein –
dit wordt verbeeld in woord en gebaar,
tot ooit en overal / wij leven van elkaar.

U die ons kent, u die ons aanvoelt,
u die de hele wereld draagt:
kom naar ons toe, leer ons te leven,
help ons te zien wat ieder vraagt –
tijd om te leven, kans om te zijn,
een plek om nu en ooit / gezien, aanvaard te zijn.                  

 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming v.: … laten wij zingend verder bidden voor andere situaties van onvrede:
 • Zingen: Lied 997,1.2.4.
 • Loflied: Komen ooit voeten (op de melodie van “Lof zij de Heer, de almachtige koning”)

Komen ooit voeten gevleugeld, mij melden de vrede,
daalt over de smeulende aarde de dauw van de vrede,
wordt ooit gehoord uit mensenmonden dat woord: wij zullen rusten in vrede.

Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen
dromen van vluchten en doden en huivrend ontwaken.
Maar niemand vlucht, nergens alarm in de lucht, overal vrede geschapen.

Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten.
Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten.
Dan zal ik gaan waar nog geen wegen bestaan – vrede, de weg voor mijn voeten

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Zingen: Vredeslied (melodie: Ode an die Freude, Ludwig van Beethoven)

Vrienden zing een vredeslied
en geef het door aan anderen,
draag de boodschap uit
en heel de wereld zal veranderen.
Refrein:
 Weg met haat en nijd, lieve mensen,
 open je hart voor iedereen.
 Alle mensen worden broeders
 over alle grenzen heen.

Wie het groot geluk mag proeven
om voor iemand vriend te zijn,
kent de vreugde van de vriendschap
en deelt ook verdriet en pijn. Refrein

 • Gebed van de zondag
 • Lezing:Gebed om vrede van Sint Franciscus

Heer,
Maak mij een werktuig van Uw Vrede.
Laat mij, waar haat is, liefde brengen.
Waar onrecht is, tot vergeving stemmen.
Waar verdeeldheid is, eendracht stichten.
Waar dwaling is, waarheid doen gelden.
Waar twijfel is, geloof vestigen.
Waar wanhoop is, hoop wekken.
Waar duisternis is, licht ontsteken.
Waar droefheid is, vreugde brengen.
Laat me er meer op uit zijn om te troosten, dan om getroost te worden.
Te begrijpen, dan om begrepen te worden.
Te beminnen, dan om bemind te worden.
Want als men geeft, ontvangt men, als men vergeeft, krijgt men vergiffenis.
En door te sterven, wordt men eeuwig geboren.
Amen

 • Zingen: Lied 657,1.3.4
 • Lezing: Romeinen 12,18-21
 • Zingen: Lied 1014,1.3.5
 • Uitleg en verkondiging
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: U die mij ziet (op de melodie van: "God roept ons, broeders, tot de daad")

U die mij kent, U die mij hoort
en weet, wat in mij leeft
U weet hoeveel aan geestkracht, vuur
mijn angst verborgen heeft.
Doorbreek de muur van zelfverwijt
de opgebouwde schijn.
Breng aan het licht bij iedereen
de mens, die ik kan zijn.

U die mij wenkt en aanziet, groet
in mensen zonder tal
U die bij elke vreemde hoopt,
dat ik haar kennen zal
doorbreek mijn kleur, mijn eigen soort
mijn eigen stad en land
dat ik nog ooit de ander zie
van zijn verborgen kant

U die ons zin en trouw belooft
verbindt ons met elkaar
U die ons leert met woord en daad
maak mensen eerlijk waar.
Doorbreek de zorg voor zelfverlies
schenk wijn en deel het brood:
dat wij ooit durven op te staan
uit angst voor eigen nood.

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden     v.: ….zo bidden en zingen wij: (lied 368d)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de diaconie
 • Slotlied: Lied 418,1.2.3
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor Onderhoud kerkelijke gebouwen
 • Orgelspel