Kerkdienst

zondag 29 september 2019
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Doopdienst
Voorganger: Ds. Piet van Die
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Kerk, Solidariteitskas,

Downloaden

Kerkdienst

Oma Loïs en moeder Eunike

Deze dienst is een doopdienst. De lezing is daarop afgestemd. We lezen 2 Timoteüs 1:3-10. Timoteüs was een jonge medewerker van Paulus. Paulus bemoedigt hem in deze brief, want kennelijk heeft hij het niet gemakkelijk. Midden in het stukje dat we lezen, staat iets opmerkelijks. Paulus spreekt over de moeder en oma van Timoteüs. Hij moet vooral denken aan het geloof van die beide vrouwen. Ze hebbn het aan Timoteüs doorgegeven. Zo gaat het nog steeds: de liefde van God wordt doorgegeven van generatie op generatie.

Ds. Piet van Die

Gedoopt worden:

Boaz Leendert van de Graaf, geboren op 17 juni 2019

Yaël Janna Maria Stam, geboren op 10 juli 2019

Yfke Cato Heijkoop, geboren op 4 juni 2019

 

Na de dienst is er in de grote zaal gelegenheid om de doopouders te feliciteren. Daar is ook koffie, thee en fris.

Liturgie:

Organist      : Arie de Bruijn
Lector         : Louis Lodder

Er is kindernevendienst voor de kinderen uit groep 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Orgelspel voor de dienst
 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 62a (2x)
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Psalm 105: 1 en 3
 • Over de dienst
 • Gesprek met de kinderen
 • Zingen: Lied 832 (2x)
 • Gebed om ontferming …. zo bidden en zingen wij: (lied 301a)
 • Loflied: Lied 906: 2

ROND HET WOORD

 • Gebed van de zondag
 • Lezing: 2 Timoteüs 1, 3-10
 • Zingen: Lied 361: 4, 5 en 7
 • Uitleg en verkondiging: Oma Loïs en moeder Eunike
 • Meditatieve muziek

DE DOOP

 • Als de dopelingen binnengebracht worden zingen we: Lied 357
 • Over de doop
 • Uitgieten doopwater
 • De doopouders komen naar voren
 • Presentatie en naamgeving 
  Als mensen van elkaar houden, dan noemen zij elkaar bij hun naam. Als twee mensen een kindje krijgen, dan geven zij aan hun kind een naam. Die naam drukt hun liefde en verwachting uit, die naam blijft een leven lang. Ontelbare malen wordt hij genoemd, en telkens weer is er iemand die ernaar luistert. De naam is het eerste geschenk van ouders aan hun kind.
  Wanneer jullie je kind een naam geven, dan zeggen jullie daarmee ook: wij als ouders geven jou deze naam, maar je bent niet ons bezit; wij hebben je niet, maar jij bent zelf een eigen persoon. En jij mag ons vader en moeder of moeder en moeder noemen. Dat wil zeggen: wij willen er zijn voor jou.

  Roelie en Lydia van de Graaf,
  Jaap en Monique Stam,
  Wilco en Anneleen Heijkoop,

  wat is de naam van jullie kind, en met welke naam willen jullie je kind laten dopen?
  (…)
  Met deze namen zullen ze door het leven gaan, met deze namen zullen God en de mensen hen voortaan kennen.

 

 • Doopgelofte
  Zolang de mens bestaat heeft hij gezocht naar God als Begin en Einde van het leven.
  Jezus heeft ons voorgedaan en ons voorgeleefd wie die God is. Jezus wordt zelfs de weg genoemd naar God.
  Ook wij willen die weg gaan, daarom noemen wij ons christenen. Wij doen dit samen met anderen, en vormen zo de kerk.
  De kinderen, die aan onze zorgen zijn toevertrouwd, willen we hierin laten delen.

Roelie en Lydia, willen jullie dat Boaz zal opgroeien in dit geloof?

Ja, dat willen wij. Wij beloven Boaz op te voeden in dit geloof. Wij willen hem voorgaan in vertrouwen op God en op zijn Zoon Jezus Christus, en in zorg en toewijding aan mensen.

 

Jaap en Monique, willen jullie dat Yaël zal opgroeien in dit geloof?

Ja, dat willen wij. Wij beloven Yaël op te voeden in dit geloof. Wij willen haar voorgaan in vertrouwen op God en op zijn Zoon Jezus Christus, en in zorg en toewijding aan mensen.

 

Wilco en Anneleen, willen jullie dat Yfke zal opgroeien in dit geloof?

Ja, dat willen wij. Wij beloven Yfke op te voeden in dit geloof. Wij willen haar voorgaan in vertrouwen op God en op zijn Zoon Jezus Christus, en in zorg en toewijding aan mensen.

 • Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis (staande)
 • Wens van de ouders
 • Doopgebed (ouders houden hun handen zegenend boven het hoofd van hun kind)

Heer onze God, uw Zoon Jezus Christus heeft aan kinderen de hand opgelegd, als teken van liefde, zorg en bescherming. In navolging van Hem stellen wij hetzelfde gebaar over deze kinderen. Wij vragen U, dat wij onze handen steeds gebruiken om goed te zijn voor Boaz, Yaël en Yfke; dat wij hen steeds de hand boven het hoofd houden; dat zij uit onze liefde ervaren mogen, dat Gij uw beschermende hand nooit terugtrekt. Laat deze kinderen in ons midden opgroeien als gelukkige en tevreden mensen. Amen.

 • De kinderen uit de kerk mogen naar voren komen
 • Doop
 • Zingen: Lied 354: 4 en 5
 • Aansteken doopkaarsen                        
 • Vraag aan de gemeente
  v.:      Gemeente, draag hen die gedoopt zijn in uw gebeden, en ga met hen de weg van het Koninkrijk.
  g.:      Welkom, kinderen van God, welkom in de kerk van Christus, wereldwijd en in ons midden.
 • Aanbrengen van de duiven met de namen op het doopbord
 • Zingen: Lied 782
 • Overhandiging geschenken

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden v.:  ….zo bidden en zingen wij: (lied 368d)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 423
 • Zegen
 • Orgelspel