Alternatieve Kerkdienst

zondag 17 mei 2020
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Piet van Die en ds. Johan Duijster
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming:


Downloaden audioDownloaden video

Geen goedkope genade

Vergeving en genade zijn de kernwoorden van het geloof. Maar je kunt ze ook te snel of te gemakkelijk gebruiken. Vergeving is er nooit zonder pijn. Dat leren we uit het Bijbelverhaal van vanmorgen. Petrus wordt door Jezus weer in genade aangenomen. Maar dat is iets heel anders dan: zand erover. Het thema: Geen goedkope genade.

Piet van Die en Johan Duijster.

De collecten vanuit de Morgenster zijn vandaag bestemd voor Diaconie en kerk.
U kunt uw bijdrage overmaken via deze link of door de QR code te scannen:

De collecten vanuit de Bethlehemkerk zijn vandaag bestemd voor Diaconie, KRM-raam liturgisch centrum en Onderhoud kerkelijke gebouwen.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 17 mei.

Liturgie:

Voorganger: ds. Piet van Die (meditatie) en ds. Johan Duijster (liturgie)
Organist: Arie de Bruijn
Pianist: Egbert van der Beek
Harpiste: Irene van der Velden

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidende muziek
Voorbereiding -
Lied 95a
Overdracht aan predikant door ovd
Voorbereidingswoorden
Bemoediging en Groet
We luisteren naar:
Chaconne van Bach
Gebed
We luisteren naar:
Psalm 116 vs. 1, 2 en 3

DIENST VAN HET WOORD

Moment voor de kinderen
We luisteren en kijken naar:
(mogelijk filmpje Youtube)
Inleiding op de Schriftlezingen
Gebed voor de Schriften
Schriftlezing

  • Matteüs 7, 24-27
    24 Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots. 25Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots. 26En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man, die zijn huis bouwde op zand. 27Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in, en er bleef alleen een ruïne over.’
  • Johannes 21, 15-25
    15 Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ 16Nog eens vroeg hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’ 17 en voor de derde maal vroeg hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van me?’ Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: ‘Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen. 18Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.’ 19 Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij: ‘Volg mij.’ 20 Toen Petrus zich omdraaide zag hij dat de leerling van wie Jezus hield hen volgde – de leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had om te vragen wie het was die hem zou verraden. 21Toen Petrus hem zag vroeg hij Jezus: ‘En wat gebeurt er met hem, Heer?’ 22Maar Jezus antwoordde: ‘Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom. Maar jij moet mij volgen.’ 23Op grond van deze uitspraak hebben sommige broeders en zusters gedacht dat deze leerling niet zou sterven, maar Jezus had niet gezegd: ‘Hij zal niet sterven,’ maar: ‘Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom.’24Het is deze leerling die over dit alles getuigenis aflegt, en het ook heeft opgeschreven. Wij weten dat zijn getuigenis betrouwbaar is. 25Jezus heeft nog veel meer gedaan: als al zijn daden, een voor een, opgeschreven zouden worden, zou de wereld, denk ik, te klein zijn voor de boeken die dan geschreven moesten worden.

We luisteren naar: Lied 649 vs. 1, 3 en 5
Overdenking: Geen goedkope genade
Muzikale Meditatie: Sonate van Jean Baur

DIENST VAN DE GEBEDEN            

Mededeling Collecte
Pastorale mededelingen
Gebeden ~

          danken over de gaven

          voorbede

          stil gebed

          Onze Vader

Algemene mededelingen
We luisteren naar -
Lied 998 vs. 1, 2, 3 en 4
Wegzending en Zegen Amen (1x)
Uitleidende muziek