Alternatieve Kerkdienst

zondag 14 juni 2020
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Mw. C. Zonnenberg–de Beer uit Hardinxveld-Giessendam en ds. J.A.L. Duijster
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming:


Downloaden audioDownloaden video

De Heilige Geest die leidt en stuurt.

Het is Pinksteren geweest. We hebben herdacht dat de Heilige Geest is uitgestort. Deze zondag lezen we Handelingen 16:1-10 waar we de Geest aan het werk zien. Hij leidt en stuurt Paulus de juiste kant op door enerzijds wegen te verhinderen en anderzijds wegen te openen. Hoe werkt dat vandaag? Leidt en stuurt God ook ons leven? Welke rol speelt de Heilige Geest daarin? En wat betekent de Heilige Geest in uw en jouw leven? Vragen waar we met elkaar over nadenken aan de hand van het Schriftgedeelte.
Thema: De Heilige Geest die leidt en stuurt.

Corine Zonnenberg.

De collecten vanuit de Morgenster zijn vandaag bestemd voor Kerk en Diaconie.
U kunt uw bijdrage overmaken via deze link of door de QR code te scannen:

De collecten vanuit de Bethlehemkerk zijn vandaag bestemd voor Kerkrentmeesters, diaconie en kerkelijke gebouwen.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 14 juni.

Liturgie:

Voorganger(s): mevrouw Corine Zonnenberg (meditatie) en ds. Johan Duijster (liturgie)
Organist: Arie de Bruijn
Solist: John Peter Kuntz

DIENST VAN VOORBEREIDING (ds. JD)

Voorbereidende muziek - Nu bidden wij de heilige Geest (Lied 671 - vs. 1 gezongen, orgelbewerking Johann Gottfried Walther)
Psalm bij de opgang - Psalm 92 vs. 1, 2 en 6
Overdracht aan predikant door ovd
Bemoediging en Groet
Klein Gloria: Lied 195 - Ere zij de Vader
Welkom en inleidende woorden
Gebed
We luisteren naar: Zingend Gezegend 223 - ‘De tijding aller tijden’  (A.F. Troost - mel. von Gott will ich nicht lassen/ Lied 439)

DIENST VAN HET WOORD

Moment voor de kinderen
We luisteren en kijken naar: Liefde, blijdschap, vrede
Gebed voor de Schriften (mw. CZ)
Schriftlezing: Handelingen 16: 1-10

        1. Hij kwam ook in Derbe en Lystra. In Lystra ontmoette hij een leerling die Timoteüs heette, de zoon van een gelovig geworden Joodse vrouw en een niet-Joodse vader. 2. Timoteüs stond goed aangeschreven bij de gelovigen in Lystra en Ikonium, 3. en Paulus wilde hem met zich meenemen op reis. Hij liet hem eerst besnijden ter wille van de Joden in Lystra en Ikonium, die immers allen wisten dat Timoteüs een niet-Joodse vader had. 4. Op hun tocht langs de steden stelden ze de gemeenteleden op de hoogte van de besluiten die door de apostelen en de oudsten in Jeruzalem waren genomen en droegen hun op zich daaraan te houden. 5. De gemeenten werden steeds sterker in het geloof en het aantal leerlingen nam dagelijks toe.
        6. Ze trokken door Frygië en de landstreek Galatië, omdat ze door de heilige Geest werden verhinderd Gods woord in Asia te verkondigen. 7. Toen ze bij de grens van Mysië kwamen, wilden ze doorreizen naar Bitynië, maar dat stond de Geest van Jezus hun niet toe. 8. Daarom trokken ze door Mysië tot ze de kust bereikten en in Troas aankwamen. 9. Daar kreeg Paulus ’s nachts een visioen, waarin een man uit Macedonië hem toeriep: ‘Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp!’ 10. Toen Paulus dit visioen had gezien, wilden we meteen naar Macedonië vertrekken, omdat we eruit opmaakten dat God ons geroepen had om aan de mensen daar het evangelie te verkondigen.

We luisteren naar: Lied 679 vs. 1, 2 en 4
Verkondiging
Muzikale Meditatie: Lead me, Lord (Samuel Sebastian Wesley)

DIENST VAN DE GEBEDEN (ds. JD)

Mededeling Collecte
Pastorale mededelingen
Gebeden ~
 danken over de gaven
 voorbede
 stil gebed
 Onze Vader
Algemene mededelingen
We luisteren naar: Lied 273 vs. 1, 2, 3 en 4
Wegzending en Zegen Amen (1x)
Uitleidende muziek: Nu bidden wij de heilige Geest (Lied 671 vs. 2 - orgelbewerking Hans Friedrich Micheelsen)