Alternatieve Kerkdienst

zondag 21 juni 2020
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. D.C. Coppoolse uit Odijk en mw. Ilse Swart
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming:


Downloaden audioDownloaden video

Als schaap tussen de wolven

‘Als je als buitenlander in Nederland wilt slagen, moet je op een of andere manier zorgen dat je het verschil maakt.’  Dat is de visie van een Surinaamse die ik ontmoette in de pauze van een concert. ‘Zorg dat je op een op andere manier het verschil maakt met jouw bijdrage’, is ook een belangrijke gedachte die Jezus ons meegeeft in Matteüs 10:16-33. Dat lijkt op de quote van de voormalige president van de Verenigde Staten John F. Kennedy: ‘Vraag niet wat jouw land voor jou kan doen, maar vraag je af wat jij voor je land kunt doen’. Zet je bovendien schrap, want we worden als schapen onder de wolven gestuurd, voegt Jezus eraan toe. Het kan dus in een bloedbad uitmonden. Hopelijk niet, maar wees in ieder geval niet naïef. Reken ook niet op applaus bij elke zuiver gezongen noot, maar houd koers door niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God (Micha 6:8).

Net als het nieuwsprogramma Op1 twee presentatoren kent, kennen de diensten in de Bethlehemkerk tijdens coronatijd twee voorgangers. Deze keer - net als bij Op1 - een vrouw en een man. Ilse Swart, stagiair bij ds. Duijster, is de liturg en ondergetekende, Daco Coppoolse (in een grijs verleden predikant in De Morgenster, tegenwoordig emeritus-predikant, wonend te Odijk), houdt de preek. 

Ds. Daco Coppoolse.
 

 

De collecten vanuit de Morgenster zijn vandaag bestemd voor Algemeen Kerkelijke Arbeid en Kerk.
U kunt uw bijdrage overmaken via deze link of door de QR code te scannen:

De collecten vanuit de Bethlehemkerk zijn vandaag bestemd voor ZWO, KRM-raam liturgisch centrum en Onderhoud kerkelijke gebouwen.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 21 juni.

Liturgie:

Thema: “Als schaap tussen de wolven”
Voorganger: ds. Daco Coppoolse (meditatie) en Ilse Swart (liturgie)
Organist: Hans van Blijderveen
Hoboïste: Jolanda van Blijderveen

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidende muziek: Thankful
Voorbereiding –
Psalm 84 vs. 1 en 4
Overdracht aan predikant door ovd – (Ilse Swart)
Bemoediging en Groet
Lied:
Gloria Patri (Lb 195)
Voorbereidingswoorden
Gebed
Geloofsbelijdenis:

Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde;
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,
Die geleden heft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven,
Die is neergedaald in het rijk van de dood, op de derde dag opgestaan van de doden,
Opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
Vanwaar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden;

Ik geloof in de Heilige Geest,
De heilige katholieke kerk, de gemeenschap der heiligen,
De vergeving van zonden,
De opstanding van het vlees,
En het eeuwige leven.

Amen.

We luisteren naar: HH 344 vs. 1 – Ik geloof dat God mijn vader

DIENST VAN HET WOORD

Moment voor de kinderen – ‘Voetballen’ met Jezus
We luisteren en kijken naar: Sta eens even op
Inleiding op de Schriftlezingen (ds. Daco Coppoolse)
Gebed voor de Schriften
Schriftlezing:
Matt 10:16-33

16. Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif. 17. Pas op voor de mensen, want ze zullen je voor het gerecht brengen en je geselen in hun synagogen. 18. Jullie zullen omwille van mij worden voorgeleid aan gouverneurs en koningen, en een getuigenis moeten afleggen ten overstaan van hen en de heidenen. 19. Wanneer ze je uitleveren, vraag je dan niet bezorgd af hoe je moet spreken of wat je moet zeggen. Want wat je moet zeggen, zal je op dat moment worden ingegeven. 20. Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken, het is de Geest van jullie Vader die in jullie spreekt. 21. De ene broer zal de andere uitleveren om hem te laten doden, en vaders zullen hetzelfde doen met hun kinderen, en kinderen zullen zich tegen hun ouders keren en hen laten terechtstellen. 22. Jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam; maar wie standhoudt tot het einde zal worden gered. 23. Wanneer ze jullie vervolgen in de ene stad, vlucht dan naar de volgende. Ik verzeker jullie: voor je in elke stad van Israël bent geweest, zal de Mensenzoon gekomen zijn. 24. Een leerling staat niet boven zijn leermeester en een slaaf niet boven zijn heer. 25. Een leerling moet er genoegen mee nemen te worden als zijn leermeester, en de slaaf als zijn heer. Als ze de heer des huizes al Beëlzebul genoemd hebben, waarvoor zullen ze dan zijn huisgenoten wel niet uitmaken? 26. Wees dus niet bang voor hen. Want niets is verborgen dat niet onthuld zal worden en niets is geheim dat niet bekend zal worden. 27. Wat ik jullie in het duister zeg, spreek dat uit in het volle licht, en wat jullie in het oor gefluisterd wordt, schreeuw dat van de daken. 28. Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in staat is én ziel én lichaam om te laten komen in de Gehenna. 29. Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer als jullie Vader het niet wil. 30. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. 31. Wees dus niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. 32. Iedereen die mij zal erkennen bij de mensen, zal ook ik erkennen bij mijn Vader in de hemel. 33. Maar wie mij verloochent bij de mensen, zal ook ik verloochenen bij mijn Vader in de hemel.

We luisteren naar: LB 338b Halleluja (2x)
Overdenking n.a.v. thema Als Schaap tussen de wolven
Muzikale Meditatie: The secret Place

DIENST VAN DE GEBEDEN (Ilse Swart)

Pastorale mededelingen
Gebeden ~

          danken over de gaven
          voorbede
          stil gebed
          Onze Vader
Algemene mededelingen
We luisteren naar –
Opw 710, Gebed om zegen
Wegzending en Zegen Amen (1x)
Uitleidend orgelspel: Eén woord, één hoop, één Heer.