Kerstavonddienst

donderdag 24 december 2020
Aanvang: 21:30 uur
Dienst: Kerstavonddienst
Voorganger: Ds. Birke Rapp
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Vergeten rampen (GKW ZWO), GKW Kerkenwerk,

Downloaden

Over de engelen en vrede op aarde.

Het is kerstavond. De avond van de geboorte van Jezus Christus, maar ook de avond dat de herders het lied van de engelen horen over vrede op aarde. Vanavond staan vooral de engelen centraal in de kerstdienst. Engelen in het kerstverhaal en hun bijzondere boodschap, maar ook engelen in ons dagelijkse leven, in tijden van corona en op deze kerstavond. Het zal een warme en lichte dienst worden waarin veel vertrouwde kerstliederen gezongen zullen worden door een klein en speciaal kerstkoor voor deze kerstavond.
Thema: Over de engelen en vrede op aarde.

Birke Rapp.

De collecten zijn vandaag bestemd voor Vergeten rampen (GKW ZWO) en GKW Kerkenwerk.
De opbrengst wordt gelijkmatig verdeeld.
U kunt uw bijdrage overmaken naar:
- Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte Kerstavonddienst 24 december,
of naar:
- Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte Kerstavonddienst 24 december.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:


LITURGIE

Voorganger:ds. Birke Rapp
Organist:André de Jager
M.m.v:Dick en Vincent Batenburg, Ferdy van den Bos,
 Christel en Brenda de Bruijn, John Peter Kuntz
 Corrie en Imke Visser


Orgelspel

We luisteren naar:Once in Royal David’s City, coupletten 1.2.6
     Once in royal David’s city stood a lowly cattle shed,
     Where a mother laid her baby in a manger for His bed;
     Mary was that Mother mild. Jezus Christ her little Child.
 
     He came down to earth from Heaven who is God and Lord of all,
     And His shelter was a stable, and His cradle was a stall;
     With the poor and mean and lowly, lived on earth our Saviour holy.

     Not in that poor lowly stable with the oxen standing by,
     We shall see Him; but in Heaven, set at God’s right Hand on High;
     When like stars His children crowned all in white, shall wait around.

Opening

We luisteren naar: Lied 477,1.3 – Komt allen tezamen
 
Gedicht: Kind van God, kind van mensen    (Niek van der Hoest)
     Geen pracht, geen praal en toch een koning,
     verborgen in een stal, een eenzaam veld.
     De rauwe herders konden ’t slechts geloven,
     omdat de engelen daarboven
     in jubelzangen hadden verteld:
     “God zoekt bij ons vandaag een woning.
     Dit kind zal voor de lieve vrede vechten,
     verwacht geen woeste vuist of wrede wapenstok,
     zijn zacht en vriend’lijk woord verstolt de opgekropte wrok
     en zal de schone schijn met recht beslechten.”
     Stralende ster, teken van uw milde handen,
     kleinood, onverklaarbaar godsgeschenk,
     uw knipoog uit de hoge hemel, uw stille wenk
     is als een vonkend vuur dat eeuwig voort zal branden.
 
Gebed

We luisteren naar: Stil in die nacht en Lied 483,1.2.3 – Stille nacht
     Stil in die nacht werd zonder pracht,
     Jezus in Bethlehem geboren.
     Daar zongen eng’len een lied als nooit tevoren,
     een lied op een wondermooie wijs.     Kyrie-e-leis
 
     Stille nacht, heilige nacht, Davids Zoon, lang verwacht,
     die miljoenen eens zaligen zal, wordt geboren in Bethlehems stal,
     Hij, der schepselen Heer, Hij, der schepselen Heer.
 
     Stil in die nacht klonk er heel zacht:
     Vrede op aarde in de mensen.
     Herders en wijzen, zij kwamen met hun wensen,
     en zochten naar Hem in een paleis.    Kyrie-e-leis
 
     Hulploos Kind, heilig Kind, dat zo trouw zondaars mint,
     ook voor mij hebt Ge-U rijkdom ontzegd,wordt Ge-op stro en in doeken gelegd
     Leer me-U danken daarvoor. Leer me-U danken daarvoor.
 
     Stille nacht, heilige nacht! Vrede-en heil, wordt gebracht
     aan een wereld, verloren in schuld; Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
     Amen, Gode zij eer! Amen, Gode zij eer!
 
Lezing: Jesaja 9,1-6a
 
1Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen. 2U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf u het, blijdschap als de vreugde bij de oogst, zij jubelen als bij het verdelen van de buit. 3Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de drijver, u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.
4Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel waar bloed aan kleeft, ze worden verbrand, een prooi van het vuur.
5Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
6Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen.
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan vast, in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren, de HEER van de hemelse machten.

We luisteren naar: Lied 505,1.2.3 – In de nacht gekomen

Lezing: Lukas 2,1-7  
 
1In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. 2Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 3 Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 4Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, 5om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. 6Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.
 
We luisteren naar: In ons hart geboren  (Sela)
 
     Jezus, word vandaag en elke dag in ons hart geboren;
     God dichtbij als nooit tevoren.
     O, Jezus, word vandaag en elke dag opnieuw in ons hart geboren.
 
     Maak ons uw voeten.
     Maak ons uw handen.
     Laat ons leven een teken van uw liefde zijn [3x]
 
Lezing: Lukas 2,8-20
 
8Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. 9Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: 11vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. 12 Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13 En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:
14'Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’  
15Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ 16Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. 17Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. 18Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, 19maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. 20De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.
 
We luisteren naar: Unto you is born a Savior
     
     Refrein
     Unto you is born a Savior, Lying in a cattle stall.
     Unto you is born a Savior, Prince of Peace, Mighty God, Lord of all.  
 
     Shepherds on the hillside, keeping their flocks by night
     Were startled as the darkness turned to day.
     Angels gathered ‘round them, glorious was the sight;
     This is what the shepherds heard them say: Refrein  
     
     To the earth it echoed, filling their hearts with fear,
     When angels spoke of “Peace, goodwill to men.”
     It’s the same glad message all of us need to hear;
     Joyously we sing it once again: Refrein
 
     Unto you is born a Savior, Lying in a cattle stall.
     Unto you is born a Savior, Prince of Peace, Mighty God, Lord of all.  
 
Overdenking       “Over de engelen en vrede op aarde”
 
We luisteren naar: Lied 481,1.3 – Hoor de englen zingen d’eer
 
Dank en voorbeden op deze kerstavond
     Stil gebed
     Onze Vader
 
Algemene mededelingen
 
We luisteren: The Lord bless you and keep you (John Rutter)
 
     The Lord bless you and keep you,
     the Lord make His face to shine upon you,
     to shine upon you and be gracious
     and be gracious unto you. (2x)
 
     The Lord lift up the light
     of His countenance upon you. (2x)
 
     and give you peace, and give you peace,
     and give you peace, and give you peace.
     Amen, amen amen,
 
Wegzending en Zegen
 
We luisteren naar: Ere zij God.
 
Uitleidend orgelspel