Pinksteren

zondag 23 mei 2021
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Pinksteren
Voorganger: Ds. Birke Rapp en ds. Piet van Die
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: ZWO, Onderhoud kerkelijke gebouwen,


Downloaden audioDownloaden video

Pinksteren

Pinksterduiven gezocht

Pinksteren is het feest van de elementen die mensen in beweging brengt en verwarmt, het feest van de wind en van het vuur. Zo staat het in het Pinksterverhaal in Handelingen 2, dat we vandaag gaan lezen. En Pinksteren is het feest van de Geest, waar de duif als vogel symbool voor staat. Vaak laat men met Pinksteren duiven vrij. We gaan een verrassende verkenningstocht door de Schrift maken, waarin de duif centraal staat. Thema: Pinksterduif.

Birke Rapp.


U kunt niet reserveren om deze kerkdienst bij te wonen.

Met de aftredende en intredende ambtsdagers plus hun familie wordt het maximum van 30 gemeenteleden bereikt.


De collecte is vandaag bestemd voor ZWO (Stichting Waterpas) en Kerkelijke gebouwen.
De opbrengst wordt tussen deze bestemmingen verdeeld.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte 23 mei 2021.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:


LITURGIE

Voorganger:ds. Birke Rapp en ds. Piet van Die
Organist:Arie de Bruijn
Piano:Willem Vlot
Zangers:Christel de Bruijn, Brenda de Bruijn, Robert van den Bos en Wout de Korte

 

Bevestiging van ambtsdragers:

 • Anne den Haan (als diaken)
 • Ronald de Bruijn (als ouderling)
 • Aren en Arianne Klink - Glastra van Loon (als pastoraal ouderling in combi ambt)
 • André en Alinde Verhagen - van der Sterre (als cluster coördinator; geen ouderling)
 • Jannie Vos – Juffer (als ouderling uitvaartleider)
 • Marian Naafs (als ouderling uitvaartleider)

Afscheid nemen:

 • Greet Lievaart
 • Toby Fortuin
 • Erik Juch (hij blijft wel voorzitter ZWO, maar zal geen diaken meer zijn)
 • Jan en Ida Mulder
 • Gerard Rhebergen
 • Nel van Stam - Hoogendoorn
 • Wil de Boer (is geen ouderling)

VOORBEREIDING

Welkomstwoord

Stilte

Zingen (3x): Lied 681 (met piano)
Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende.
Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus.

Kom heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde.

Bemoediging – drempelgebed
v.: onze hulp is in de naam van de Heer
g.: die hemel en aarde gemaakt heeft
v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid
g.: en niet laat varen het werk van zijn handen
v.: die de Geest zendt
g.: en wij worden herschapen!
v.: Laten we bidden …
     door Jezus Christus, onze Heer.
g.: Amen

Aanvangslied: Kom, Geest van God, en raak ons hart
(Het liefste lied van overzee II, 32: 1, 3 en 4)

Kom, Geest van God, en raak ons hart,
vervul ons met de gloed,
die ooit profeten heeft bezield,
die liefde stromen doet

Sla vogel Gods, uw vleugels uit
in onze nacht zo dicht.
Herhaal het woord van het begin
en roep opnieuw het licht.

Als Gij het licht in ons ontsteekt,
als Gij u kennen laat,
dan klinkt voor al uw kinderen
hoe diep uw liefde gaat.

Inleiding op de dienst

Gebed om ontferming (zonder responsie)

Glorialied: Lied 672: 1 en 2

Voor de kinderen

Lied 683: 1 en 2 (met piano)

ROND HET WOORD

Gebed

1e lezing: Hooglied 2, 8-14
8 Hoor! Mijn lief!
Kijk! Hij komt,
springend over de bergen,
dansend over de heuvels.
9 Als een gazelle is mijn lief,
als het jong van een hert.
Kijk! Hij staat al bij de muur.
Hij blikt door het venster,
tuurt door de spijlen.
10 Mijn lief roept mij toe:
‘Sta op, vriendin!
Mooi meisje, kom!
11 Kijk! De winter is voorbij,
voorbij zijn de regens, weggegaan.
12 De bloemen zijn verschenen op het veld,
nu breekt de zangtijd aan,
het koeren van de duif klinkt op het land.
13 De vijgenboom is al vol vruchten,
de wijnstok rankt en geurt.
Sta op, vriendin,
Mooi meisje, kom!
14 Mijn duif in de rotskloof,
verscholen in de bergwand,
laat mij je gezicht zien,
laat mij luisteren naar je stem,
want je stem is zo lieflijk,
je gezicht zo bekoorlijk.

Lied 791: 1-4

2e lezing: Handelingen 2, 1-13
1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.
5 In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 6 Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7 Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8 Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen?
9 Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10 Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, 11 Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ 12 Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ 13 Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’

Lied: 691: 1 en 3

Uitleg en verkondiging: Pinksterduiven gezocht

Meditatieve pianomuziek

Zingen: Lied 701

AFSCHEID EN BEVESTIGING

Persoonlijke woorden aan de aftredende ambtsdragers

Dankgebed

We zingen: Lied 362:2

Opdracht

Presentatie van de nieuwe ambtsdragers

Gelofte door nieuwe ambtsdragers

Antwoord van ieder persoonlijk

Bevestigingsgebed

Handoplegging

......
God, onze Vader geve je zijnGod, onze Vader geve je zijn
heilige Geest om ouderlingheilige Geest om diaken
te zijn in deze gemeente,te zijn in deze gemeente,
om in liefde om te zien naarom in liefde om te zien naar-
mensen en de gemeente te mensen en zijn barmhartigheid
bouwen.gestalte te geven.
AmenAmen


Na elke handoplegging wordt gezongen:
Met vrede gegroet en gezegend met licht

Aanvaarding door de gemeente:
v.: Gemeente, dit zijn uw nieuwe ambtsdragers.
     Ik vraag u: belooft u hen te ontvangen in uw midden,
     hen te omringen met uw meeleven,
     hen te dragen in uw gebeden
     en met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer?
     Wat is daarop uw antwoord?
g.: Ja, van harte

Zingen: Inspiratie (van Mathilde Santing) door Brenda (met piano)
Hoe komt een idee ooit tot stand,
kan zo'n gedachte ontstaan.
Waar komt dat helder ogenblik,
dat inzicht toch vandaan.
Dat komt door ons zin voor zin,
gaven wij die woorden in,
die fluisterden wij toe.

Hoe kreeg jij ooit een idee,
vroeg jij dat nooit eens af.
Het was de stem van een van ons,
die jou het inzicht gaf.
De stem van iemand als wij,
onzichtbaar aan de zij,
zo luisterde jij toe.

Je noemde het inspiratie,
adem van de geest.
Inspiratie maar wij zijn `t steeds geweest.

Zo krijgt het kind een idee,
zo vindt de man wat hij zoekt.
Zo wordt de sterveling een held.
Zo wordt vooruitgang geboekt.
Dat komt door iemand van hier.
De mens bereikt op die manier,
het hogere niveau.

We noemen het inspiratie,
adem van de geest.
Inspiratie, maar wij zijn het, wij zijn het steeds geweest.

Noem het inspiratie,
zo noemt men het meest.
En dat is het ook,
de ingeblazen adem,
van de geest.
Van de geest.

GEBEDEN EN GAVEN

Pastorale mededelingen

Over de collecte

Gebeden
v.: ….zo bidden en zingen wij (GvL, 400a):
Spreid uw dragende vleugels onder ons uit,
spreid uw warmende lichtglans over ons uit.


Stil gebed – gezamenlijk Onze Vader

Slotlied: Lied 687

Zegen
v.: Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige
     zegene ons de grote naam!
a.: Met vrede gegroet en gezegend met licht!
v.: Voor wie zoeken in de stilte
     naar een vuur voor hart en handen:
a.: met vrede gegroet en gezegend met licht!
v.: Voor wie zingen op Gods adem
     van de hoop die niet zal doven:
a.: met vrede gegroet en gezegend met licht!
v.: Voor wie roepen om vrede,
     van gerechtigheid dromen:
a.: met vrede gegroet en gezegend met licht!
v.: Voor wie wachten in vertrouwen
     dat de liefde zal blijven.
a: Met vrede gegroet en gezegend met licht!
v: Het licht van Gods ogen gaat over u op!
    De zon van zijn vrede als een nieuwe dag!
a: Met vrede gegroet en gezegend met licht!

Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor ZWO en Onderhoud kerkelijke gebouwen.


Voor het koffiemoment kunt u, direct na de dienst, deelnemen via deze verwijzing.