Protestantse Kerk

Pinksteren

zondag 28 mei 2023
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Pinksteren
Voorganger: Ds. Birke Rapp & ds. Peter van Ankeren
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Kerk, Diaconie,


Downloaden audioDownloaden video

Pinksteren

Veelstemmig samen in beweging.

We lezen vandaag Genesis 11:1-9 over de Toren van Babel en natuurlijk het pinksterverhaal uit Handelingen 2:1-11.
Pinksteren is het feest van de verschillende talen en van de wind die mensen in beweging brengt. Ieder hoorde in zijn of haar eigen taal spreken over de grote daden van God. Bij de talen kun je aan verschillende talen denken, maar ook aan verschillende perspectieven, stemmen en melodieën.
In Babel, met Pinksteren en tot op de dag van vandaag is verscheidenheid van stemmen belangrijk - maar hoe houd je mensen bij elkaar?

De veelstemmigheid komt vandaag ook tot uitdrukking in de muziekkeuze van de dienst.
We vieren met Pinksteren ook ‘Tien jaar Liedboek’, met een koor dat bijzondere pinkstermuziek uit het Liedboek ten gehore brengt.

Thema: Veelstemmig samen in beweging.

Peter van Ankeren.

De collecte is vandaag bestemd voor Kerk en Diaconie.
In de kerk wordt gecollecteerd. Wanneer u thuis de dienst meebeleeft kunt u uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte 28 mei 2023.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:

De opbrengst wordt tussen beide bestemmingen verdeeld.


 

LITURGIEDownload liturgie
  
Voorganger:ds. Birke Rapp en ds. Peter van Ankeren
Organist:Arie de Bruijn
M.m.v.:zanggroep o.l.v. Arie de Bruijn
Kindernevendienst:Groep 1 t/m 8

 

Afscheid en bevestiging van ambtsdragers

Wij nemen vandaag afscheid van:

 • Mieke den Boer-de Haan (pastoraal ouderling
 • Echtpaar Leo en Sonja van der Kraan-van Boven (pastoraal ouderling)
 • Leen Kroos (ouderling/voorzitter kerkenraad)
 • Cootje van der Zwaan-Prins (pastoraal ouderling en scriba pastoraatsgroep)
 • Marijke Roos-Nijman (diaken/secretaris diaconie)
 • Echtpaar Johan en Irene van der Velden-de Korte (clustercoördinator cluster 3 en 4)

Wij bevestigen vandaag:

 • Magda Rosenbrand-Korteweg (pastoraal ouderling)
 • Paula de Ruiter-Holleman (pastoraal ouderling)
 • Erik Juch (ouderling/voorzitter kerkenraad)
 • Annemieke Wouters (ouderling/vicevoorzitter kerkenraad)
 • Elsbeth de Haan-’t Hart (diaken)
 • Gerrit Salentijn (diaken)

Orgelspel: Lied 671 Nu bidden wij de heilige Geest - Heinrich Scheidemann en Johann G. Walther

Voor de dienst: Lied 700, 1 (zanggroep) 2 en 3 (allen)

VOORBEREIDING

Welkomstwoord

Stilte voor persoonlijke voorbereiding

Lied van inkeer: Lied 277

Bemoediging en groet
v.: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
g.: de wereld en al haar bewoners.
v.: Zie hoe goed en hoe kostbaar is het
g.: als mensen in eendracht samenleven.
v.: Goedheid en trouw ontmoeten elkaar,
g.: gerechtigheid en vrede gaan hand in hand.

v.: De Heer zij met u
g.: ook met u zij de Heer

Lied 668 (zanggroep)
Halleluja!
Adem van God vult heel de aarde,
die alles omvat verstaat elk woord.
Halleluja!

Psalm 68, 1 en 7 (allen)

Lied 668 (zanggroep)
Halleluja!
Adem van God vult heel de aarde,
die alles omvat verstaat elk woord.
Halleluja!

Over de dienst

Gebed om ontferming
…. zo bidden en zingen wij: (Lied 301g)

Loflied: Lied 672: 1 en 7

ROND HET WOORD

Gesprek met de kinderen

Kinderlied: Kleuren, kleuren, allemaal kleuren
https://www.youtube.com/watch?v=pefF-QEgzdo

Gebed

Eerste Schriftlezing: Genesis 11: 1-9
1Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. 2Toen de mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinear bij een vlakte, en daar vestigden ze zich. 3Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we van klei blokken vormen en die goed bakken in het vuur.’ De kleiblokken gebruikten ze als stenen, en aardpek als specie. 4Ze zeiden: ‘Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken, en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken.’ 5Maar toen daalde de HEER af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. 6Dit is één volk en ze spreken allemaal een en dezelfde taal, dacht de HEER, en wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. 7Laten wij naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweegbrengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. 8De HEER verspreidde hen van daar over de hele aarde, en de bouw van de stad werd gestaakt. 9Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de HEER verwarring in de taal die op de hele aarde gesproken werd, en van daar verspreidde hij de mensen over de hele aarde.

Lied 681 Veni sancte spiritus (3x)

Vertaling: Kom, heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde.

Tweede Schriftlezing Handelingen 2: 1-13
1. Ende als de dagh des Pinckster-[Feests] vervult wert, waren sy alle eendrachtelick by een. (Statenvertaling 1637)
2. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; (NBG-vertaling 1951)
3. Er verschenen hun vurige tongen, die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. (Willibrord Vertaling)
4. Ze werden allemaal vervuld van de heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun te spreken gaf. (Groot Nieuws Bijbel)
5. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. (Nieuwe Bijbelvertaling 2004)
6. Maar als dat geluid geschiedt, komt de menigte samen, – en is verbijsterd, omdat zij ieder in de eigen landstaal hen hebben horen spreken (Naardense Bijbel)
7. En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: Zie, zijn het niet allen Galileeërs die daar spreken? (Herziene Statenvertaling 2010)
8. Hoe komt it dan, dat in elk se praten heart yn syn eigen memmetaal? (Friese Bijbel)
9. Parten, Meden, Elamieten, lu oet Mesopotamië, Judea, en Kappadocië, Pontus en Asia, (Bijbel in het Gronings)
10. Frígië en Pamfílië, Egipte en die streke van Líbië by Ciréne, en Romeine wat hier vertoef, Jode en Jodegenote (Afrikaanse Bijbel)
11. both Jews and proselytes, Cretans and Arabians—we hear them telling in our own tongues the mighty works of God. (English Standard Version)
12. Erstaunt und ratlos fragten sie einander, was das bedeuten solle. (Gute Nachtricht Bibel)
13. Maar anderen lachten om de gelovigen en zeiden: ‘Die mensen zijn gewoon dronken!’ (Bijbel in Gewone Taal)

Lied 684 (voorzang door zanggroep; allen is allen)

Overdenking

Meditatief Eternal God (John Rutter)

AFSCHEID EN BEVESTIGING

Inleiding

Persoonlijke woorden ten afscheid

Dankgebed

Lied 103e: Bless the Lord, my soul (1x Engels, 1x Nederlands)

Opdracht en presentatie van nieuwe ambtsdragers

Lied 695, 1 (zanggroep), 2 (allen), 3 (zanggroep), 4 en 5 (allen)

Gebed

Vragen aan de nieuw te bevestigen ambtsdragers
Vertrouwt u zich toe aan de liefde van God,
zoals u die door de bijbel, de tradities van deze kerk en
uw eigen geloofservaring hebt leren kennen?
Belooft u uw ambt waardig en trouw te bedienen,
met liefde en respect voor de gemeente en voor alle mensen
die de Heer op uw weg brengt?

En belooft u geheim te houden wat u vertrouwelijk wordt toevertrouwd?

Antwoord van ieder persoonlijk

Handoplegging en zegen en bevestiging

God, onze Vader geve je zijnGod, onze Vader geve je zijn
heilige Geest om ouderlingheilige Geest om diaken
te zijn in deze gemeente,te zijn in deze gemeente,
om in liefde om te zien naar mensenom in liefde om te zien naar mensen
en de gemeente te bouwen.en zijn barmhartigheid gestalte te geven.
AmenAmen

 

Verwelkoming door de gemeente:
v.: Gemeente, dit zijn uw nieuwe ambtsdragers.
     Ik vraag u: wilt u hen in uw midden ontvangen
     en hen als gemeente in hun ambt ondersteunen
     en dragen in uw gebeden
     opdat zij mogen ervaren dat zij het niet alleen hoeven te doen?

Gemeente van Christus, wat is daarop uw antwoord?
g.: Ja, van harte

Lied 363

GEBEDEN EN GAVEN

Pastorale mededelingen

Dank en voorbeden
v.: ….zo bidden en zingen wij: (Lied 368f)
Stil gebed – Onze Vader

Inzameling van de gaven, bestemd voor de kerk
Tijdens collecte wordt Lied 689 gezongen
(voorzang door zanggroep; allen is allen)

Slotlied: Lied 704, 1

Zegen

Orgelspel: Lied 671 Nu bidden wij de heilige Geest - Tokkata H. Friedrich Micheelsen

Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de diaconie.


In de grote zaal is er gelegenheid om afscheid te nemen van de afgetreden ambtsdragers en om de nieuwe ambtsdrager te feliciteren. Natuurlijk onder het genot van koffie, thee of fris.