Week van gebed

zondag 17 januari 2021
Aanvang: 19:00 uur
Dienst: Eenheid van de kerken
Voorganger: Ds. Birke Rapp
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Oecumene (plaatselijk),


Downloaden audioDownloaden video

Week van gebed

Blijf in mijn liefde.

De startviering voor de Week van Gebed voor de Eenheid van de Kerken 2021 vindt zoals gebruikelijk vanuit De Morgenster plaats. Deze dienst is een samenwerking van negen kerkgemeenschappen uit Papendrecht. Samen hebben zij de dienst voorbereid op basis van de liturgie die ons dit jaar is aangereikt door de zusters van de oecumenische gemeenschap van Grandchamp in Zwitserland. Deze liturgie biedt een inspirerende gebedsvorm om samen te vieren rondom het thema ‘Blijf in mijn liefde’, gebaseerd op Johannes 15:5-9.

De dienst is uitsluitend via de livestream te volgen.


De collecte is bestemd voor Oecumene (plaatselijk).
U kunt uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte Week van Gebed.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:LITURGIE

Oecumenische gebedsviering op zondag 17 januari 2021 in de Morgenster

In samenwerking van
De Morgenster, de Rooms Katholieke Onze Lieve Vrouwe Parochie, de Schuilplaats, de Vergadering van gelovigen Papendrecht, Sionskerk, Elimkerk, Agape Pinkstergemeente Papendrecht, Vrije Baptisten Gemeente Papendrecht, Bethlehemkerk

Voorganger:ds. Birke Rapp
Meditatie:ds. Bert Weerd
Organist:Arie de Bruijn
M.m.v. Sign of Light:Willem Vlot, Lisanne Vlot,
 Marga van Berkel, Lesly Schuurman,
 Ernst Korteland en Michiel Kooijman

 

Orgelspel

UITNODIGING TOT GEBED

Welkom

Openingslied: Breng ons samen

U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zicht thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Refrein:
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn. Refrein

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één! Refrein

Groet

Over de gebedsviering

Lofprijzing met acclamatie: U die ons roept om U te loven hier op aarde: glorie aan U!

EERSTE WAKE:In Christus blijven: de eenheid van de hele persoon

Lezing: Psalm 103, 1-5, 10-14

Van David.
1Prijs de HEER, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn heilige naam.
2Prijs de HEER, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden.
3Hij vergeeft u alle schuld, hij geneest al uw kwalen,
4hij redt uw leven van het graf, hij kroont u met trouw en liefde,
5hij overlaadt u met schoonheid en geluk, uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. […]

10Hij straft ons niet naar onze zonden, hij vergeldt ons niet naar onze schuld.
11Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen.
12Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd.
13Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen.
14Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn, hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd.

Lezing: Johannes 15, 5-9

5Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. 6Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. 7Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. 8De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. 9Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde.

Antwoordlied: Daar waar liefde woont en vrede.
Daar waar liefde woont en vrede.
Daar waar liefde woont, daar is God met ons

Gebeden  met gesproken acclamatie: de vreugde van ons hart is in God

Eerste handeling: samen stil zijn
            Stilte (ca. 2-3 minuten)

Zingen: Innerlijk licht (op de melodie van Jezus u bent)
Innerlijk licht, o Jezus Messias,
schijn in de donkere hoeken van mijn ziel.
Innerlijk licht, o Jezus Messias,
geef dat ik open uw liefde ontvang.

TWEEDE WAKE: De zichtbare eenheid van christenen

Lezing: Psalm 133
Een pelgrimslied van David.

1Hoe goed is het, hoe heerlijk
als broeders bijeen te wonen!
2Goed als olie op het hoofd
die neervalt op de baard,
de baard van Aäron,
en neervalt op de hals van zijn gewaad,
3als de dauw van de Hermon
die neervalt op de bergen van Sion.
Daar geeft de HEER zijn zegen:
leven voor altijd.

Lezing: 1 Korintiërs 1, 10-13a

10Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op om allen eensgezind te zijn, om scheuringen te vermijden, om in uw denken en uw overtuiging volkomen één te zijn. 11Door Chloë’s huisgenoten is mij namelijk verteld, broeders en zusters, dat er verdeeldheid onder u heerst. 12Ik bedoel dat de een zegt: ‘Ik ben van Paulus,’ een ander: ‘Ik van Apollos,’ een derde: ‘Ik van Kefas,’ en een vierde: ‘Ik van Christus.’ 13Is Christus dan verdeeld?

Antwoordlied: We are one in the Spirit (Hemelhoog 403) FILM:https://www.youtube.com/watch?v=cfg5VTyDkyA

Smeekbede om vergeving met gezongen Kyrie eleison (lied 301a)

Tweede handeling: een teken van vrede delen met elkaar

Zingen: Innerlijk licht (op de melodie van Jezus u bent)

Innerlijk licht, o Jezus Messias,
schijn in de donkere hoeken van mijn ziel.
Innerlijk licht, o Jezus Messias,
geef dat ik open uw liefde ontvang.

DERDE WAKE: De eenheid van alle mensen en de hele schepping

Lezing: Psalm 96

1Zing voor de HEER een nieuw lied,
zing voor de HEER, heel de aarde.
2Zing voor de HEER, prijs zijn naam,
verkondig van dag tot dag dat hij ons redt.
3Maak aan alle volken zijn majesteit bekend,
aan alle naties zijn wonderdaden.
4Groot is de HEER, hem komt alle lof toe,
geducht is hij, meer dan alle goden.
5De goden van de volken zijn minder dan niets,
maar de HEER: hij heeft de hemel gemaakt.
6Glans en glorie gaan voor hem uit,
macht en luister vullen zijn heiligdom.
7Erken de HEER, stammen en volken,
erken de HEER, zijn majesteit en macht,
8erken de HEER, de majesteit van zijn naam,
draag geschenken zijn voorhoven binnen.
9Buig u voor de HEER in zijn heilige glorie,
huiver, heel de aarde, als hij verschijnt.
10Zeg aan de volken: ‘De HEER is koning.
Vast staat de wereld, zij wankelt niet.
Hij oordeelt de volken naar recht en wet.’
11Laat de hemel verheugd zijn, de aarde juichen,
de zee bruisen en alles wat daar leeft.
12Laat het veld verblijd zijn en alles wat daar groeit,
laat alle bomen jubelen
13voor de HEER, want hij is in aantocht,
in aantocht is hij als rechter van de aarde.
Rechtvaardig zal hij de wereld berechten,
de volken oordelen, trouw aan zijn woord.

Lezing: Openbaring 7, 9-12

9Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam. 10Luid riepen ze: ‘De redding komt van onze God die op de troon zit en van het lam!’ 11Alle engelen stonden om de troon en de oudsten en de vier wezens heen. Ze bogen zich diep neer voor de troon en aanbaden God 12met de woorden: ‘Amen! Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen.’

Antwoordlied: Opwekking 54 van ps 117 (Looft de Here, alle gij volken)

Looft de Here, alle gij volken,
prijst Hem, alle gij natiën,
want zijn goedertierenheid
is machtig over ons,
en des Heren trouw
is tot in eeuwigheid.
Halleluja. (8x)

Meditatie (ds Bert Weerd)

Voorbeden met gezongen acclamatie: God van vrede, God van liefde, in U vinden wij hoop

Derde handeling: naar de kern bewegen… en naar de wereld

Onze Vader

Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede, gelijk in de hemel als ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in der eeuwigheid. Amen.

Zingen: Lied 1005, 1, 2, 5

Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.

Refrein:
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen,
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord. Refrein

Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is. Refrein

Collectedoel voor de Voedselbank

Zegen

Slotlied: Lied 425 Vervuld van uw zegen

Vervuld van uw zegen
gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis
waar uw stem wordt gehoord
in Christus verbonden
tezamen gezonden
op weg in een wereld
die wacht op uw woord.

Om daar in genade
uw woorden als zaden
te zaaien tot diep
in het donkerste dal
door liefde gedreven
om wie met ons leven
uw zegen te brengen
die vrucht dragen zal.

Naspel op het orgel


Voor de Week van Gebed voor de Eenheid van de Kerken zijn de volgende dagen, tijden en plaatsen afgesproken:

Zondag 17 januari om 19:00 uur, de startviering in De Morgenster
https://pknpapendrecht.nl/demorgenster/diensten/komende-diensten/week-van-gebed-20210117
Maandag 18 januari om 19:00 uur, de bidstonde in de Bethlehemkerk
Geen uitzending
Dinsdag 19 januari om 19.00 uur, de bidstonde in de Elimkerk
https://kerkdienstgemist.nl/stations/248-Elimkerk-Papendrecht
Woensdag 20 januari om 19.00 uur, de bidstonde bij de Vrije Baptisten Gemeente
https://meet.jit.si/WeekvanGebedVBG20Jan
Donderdag 21 januari om 19.30 uur, de bidstonde in de Schuilplaats
https://www.youtube.com/channel/UCZxsNi91o4cwMdWAKeZfVKA
Vrijdag 22 januari om 19.30 uur, de slotviering in de Sionskerk
https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520492